Žaloba na vydanie dedičstva od nepravého dediča

žaloba na vydanie dedičstva od nepravého dediča

Žaloba na vydanie dedičstva

Žaloba na vydanie dedičstva od nepravého dediča je upravená v § 485 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého:

“Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.”

Ide teda o prípad, keď prebehlo a právoplatne skončilo dedičské konanie, v ktorom však nebol účastníkom dedič, ktorý mal právo dediť, hoci jeho účastníkom byť mal. Namiesto neho dedila iná osoba. V takom prípade môže takýto oprávnený dedič využiť právo na podanie žaloby na vydanie dedičstva od nepravého dediča.

Takúto žalobu možno podať aj voči štátu, v prípade ak mu dedičstvo pripadlo ako odúmrť.

Žalovať možno aj vydanie časti dedičstva. 

Podmienky podania žaloby na vydanie dedičstva od nepravého dediča

  • Dedičské konanie musí byť právoplatne skončené
  • Oprávnený (pravý) dedič nebol účastníkom dedičského konania
  • Oprávnenému dedičovi svedčí niektorý dedičský titul (dedenie zo zákona, alebo dedenie zo závetu)
  • Tento dedičský titul (dedičské právo) je “silnejšie” než dedičské právo nepravého dediča
  • Oprávnený dedič nebol vydedený, dedičstvo neodmietol a nie je ani dedičsky nespôsobilý
Právo na podanie žaloby na vydanie dedičstva od nepravého dediča sa premlčuje v lehote 3 rokov (§ 101 a § 105 Občianskeho zákonníka).
 
Žaloba sa podáva voči nepravému dedičovi, teda tomu, kto bol ako dedič označený v rozhodnutí o dedičstve. Nepodáva sa voči osobám, ktoré z dedičstva niečo nadobudli (napr. prevodom). 
 
Táto žaloba sa spravuje rovnakými zásadami ako vydanie bezdôvodného obohatenia.
 

Čo je nepravý dedič povinný vydať oprávnenému dedičovi?

K rozsahu a spôsobu vydania dedičstva sa vyjadril aj Krajský súd v Trnave v rozhodnutí zo dňa 16.04.2019, sp.zn. 9Co/263/2018, podľa ktorého:

„Z ustanovenia § 485 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva právo oprávneného dediča domáhať sa od toho, kto dedičstvo nadobudol, vydania majetku, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nadobúdateľ nezískal majetkový prospech na ujmu oprávneného dediča. To platí aj v prípade, ak bolo dedičstvo takto nadobudnuté na úkor oprávneného dediča čiastočne; predmetom vydania je v tomto prípade zodpovedajúci podiel na nadobudnutom majetku. Neoprávneným dedičom je ten, kto na základe výsledkov dedičského konania celkom, alebo čiastočne, nadobudol majetok, ktorý bol predmetom dedičského konania, avšak podľa dedičského práva; v súlade s jeho dedičským podielom; nadobudnúť nemal. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že neoprávnenému dedičovi pri nadobudnutí majetku nesvedčí delačný titul, no iba dedičské rozhodnutie. Použitie zásad o bezdôvodnom obohatení v prípade vydania dedičstva podľa ustanovenia § 485 ods. 1 Občianskeho zákonníka znamená, že neoprávnený dedič je povinný vydať oprávnenému dedičovi všetko, čo nadobudol z dedičstva, v rozpore s dedičským právom, teda účelom a cieľom citovaného ustanovenia je dosiahnutie stavu, aký by nastal, ak by oprávnený dedič riadne nadobudol majetok poručiteľa podľa dedičského práva, t.j. podľa jeho dedičského podielu;“

Vydať by sa mal majetok, ktorý nepravý dedič nadobudol, a to v rozsahu dedičského podielu, ktorý prináleží oprávnenému dedičovi (ktorý by mu prináležal, ak by bol riadnym účastníkom dedičského konania). Predmetom konania (žaloby) však nemusí byť celé dedičstvo, ale aj jeho časť, prípadne konkrétna vec. 
 
Nepravý dedič však môže tiež požadovať určitú náhradu. Podľa § 485 ods. 2 Občianskeho zákonníka:
 
Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky.
 

Čo ak nepravý dedič dedičstvo už previedol?

 
Zákon hovorí o tom, že kto dobromyseľne niečo nadobudol od nepravého dediča, ktorému bolo dedičstvo potvrdené, je chránený tak, ako keby to bol nadobudol od oprávneného dediča. To znamená, že od tejto 3. osoby nie je možné požadovať náhradu. Stále však možno žalovať nepravého dediča a za vec, ktorú previedol na inú osobu žiadať finančnú náhradu.
 
 

 

Potrebujete poradiť so žalobou na vydanie dedičstva od nepravého dediča?
 Alebo potrebujete zastúpenie na súde?
Kontaktujte ma a poradím aj Vám
JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

konzultácia s právnikom

Ďalšie články z tejto oblasti