Čo patrí do dedičstva?

čo patrí do dedičstva, dedičstvo, dedenie, majetok poručiteľa

Čo patrí do dedičstva?

Čo patrí do dedičstva je veľmi dôležitá otázka, ktorú je potrebné v dedičskom konaní správne vyriešiť a zodpovedať. Ako prebieha dedičské konanie si môžete prečítať v tomto článku.

Dedičstvo je v podstate súhrn majetku poručiteľa, teda aktív a pasív poručiteľa. Dedičstvom sú veci, práva a iné majetkové hodnoty, ako aj dlhy poručiteľa. Predmetom dedičstva sú tak napr. vlastnícke práva, práva k cudzím veciam, práva z duševného vlastníctva, pohľadávky a dlhy poručiteľa. 

Okamihom smrti poručiteľa vstupujú spôsobilí dedičia do všetkých práv a povinností poručiteľa, ktoré jeho smrťou nezanikli. Ide o prechod (nie prevod) práv a povinností.

Do dedičstva v zmysle samom tak patrí len to, čo pred smrťou poručiteľa alebo momentom smrti poručiteľa nezaniklo a zároveň to, čo neprechádza na dedičov z iného právneho titulu uvedeného v zákone (napr. právne nároky z pracovného pomeru, zo sociálneho poistenia, poistenia, práva nájmu bytu).

Príkladmo teda môžeme uviesť, že do dedičstva patrí to, čo poručiteľ vlastní ku dňu svojej smrti, a to najmä:

– hnuteľné veci (rôzne vybavenie domácnosti, automobil, elektronika, obrazy, cennosti, hotovosť a iné)

– nehnuteľné veci

– pohľadávky voči banke, či inému subjektu (prostriedky na bankovom účte, sporenia, vklady, dlžná suma, ktorú niekto dlhuje poručiteľovi)

– dlhy poručiteľa (napr. voči štátu, či inej osobe) 

 

Ktoré práva a povinnosti smrťou poručiteľa zanikajú a nededia sa?

Smrťou poručiteľa zanikajú také práva a povinnosti, ktoré sú viazané priamo na jeho osobu. Ide napr. o:

 • osobnostné práva podľa § 11 Občianskeho zákonníka (ochrana osobnosti, stále však možno využiť § 15 Občianskeho zákonníka)
 • predkupné právo
 • právo na dôchodok podľa § 842 Občianskeho zákonníka (mimo dávok splatných do smrti poručiteľa)
 • právo domáhať sa vrátenia daru podľa § 630 Občianskeho zákonníka
 • právo zodpovedajúce vecnému bremenu viazané na osobu poručiteľa (napr. právo dožitia)
 • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (toto sa následne vyporiada)
 • práva a povinnosti zo splnomocnenia (ak z jeho obsahu nevyplýva niečo iné)
 • práva a povinnosti v rodinnoprávnych vzťahoch (niektoré – napr. manželstvo, vyživovacia povinnosť, rodičovské práva a povinnosti)
 • práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov (niektoré – práva a povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, zaniká samotný pracovný pomer)
 • práva a povinnosti zo záväzkov, ktoré boli viazané výučne na osobu poručiteľa
 • osobnostné práva poručiteľa podľa autorského zákona (napr. právo označiť svoje dielo menom, alebo pseudonymom)

Ktoré práva a povinnosti smrťou poručiteľa nezanikajú, ale prechádzajú na iné osoby? 

Ako už bolo uvedené vyššie, do dedičstva v zmysle samom nepatrí to, čo prechádza na iné osoby (ktoré môžu byť totožné aj s dedičmi) z titulu dedenia, ale priamo z titulu uvedeného v zákone. Často sa však stanú dedičstvom v pravom slova zmysle, pokiaľ niet osôb uvedených v tom, ktorom zákonnom ustanovení. 
 
Ide napr. o:
Právo nájmu bytu
Podľa § 706 ods. 1 Občianskeho zákonníka:
 
Ak nájomca zomrie a ak nejde o byt v spoločnom nájme manželov, stávajú sa nájomcami (spoločnými nájomcami) jeho deti, vnuci, rodičia, súrodenci, zať a nevesta, ktorí s ním žili v deň jeho smrti v spoločnej domácnosti a nemajú vlastný byt. Nájomcami (spoločnými nájomcami) sa stávajú aj tí, ktorí sa starali o spoločnú domácnosť zomretého nájomcu alebo na neho boli odkázaní výživou, ak s ním žili v spoločnej domácnosti aspoň tri roky pred jeho smrťou a nemajú vlastný byt.
 
Podľa § 707 ods. 1 Občianskeho zákonníka
 

Ak zomrie jeden z manželov, ktorí boli spoločnými nájomcami bytu, stane sa jediným nájomcom pozostalý manžel.

Práva z poistenia

Uvedené upravuje napr. v prípade ak je poistnou udalosťou smrť poisteného (poručiteľa) § 817 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého

(1) Ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, môže ten, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel, určiť osobu, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie, a to menom alebo vzťahom k poistenému. Až do vzniku poistnej udalosti môže určenie osoby zmeniť; ak nie je ten, kto zmluvu uzavrel, sám poisteným, môže tak urobiť len so súhlasom poisteného. Zmena určenia osoby je účinná doručením oznámenia poistiteľovi.

(2) Ak nie je oprávnená osoba v čase poistnej udalosti určená alebo ak nenadobudne právo na plnenie, nadobúdajú toto právo manžel poisteného, a ak ho niet, deti poisteného.

(3) Ak niet osôb uvedených v odseku 2, nadobúdajú toto právo rodičia poisteného, a ak ich niet, osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na poisteného; ak niet ani týchto osôb, nadobúdajú toto právo dedičia poisteného.

 

Nároky z pracovného pomeru poručiteľa
Podľa § 35 Zákonníka práce 
 
(1) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.
 
(2) Peňažné nároky zamestnávateľa zanikajú smrťou zamestnanca s výnimkou nárokov, o ktorých sa právoplatne rozhodlo alebo ktoré zamestnanec pred svojou smrťou písomne uznal čo do dôvodu aj sumy, a nárokov na náhradu škody spôsobenej úmyselne alebo stratou predmetov zverených zamestnancovi na písomné potvrdenie.
 
Nároky zo sociálneho poistenia
Podrobnosti upravuje zákon 461/2004 Z.z. o sociálnom poistení 
 
V zásade však podľa § 118 tohto zákona platí, že ak fyzická osoba, ktorá splnila podmienky nároku na dávku, zomrela po uplatnení nároku na dávku a nároku na jej výplatu, prechádzajú nároky na sumy splatné ku dňu smrti tejto fyzickej osoby postupne na manžela (manželku), deti a rodičov. Ak by fyzická osoba, ktorá splnila podmienky nároku na nemocenské dávky, úrazový príplatok, rehabilitačné, rekvalifikačné, dávku garančného poistenia alebo dávku v nezamestnanosti, zomrela pred uplatnením nároku na tieto dávky, prechádzajú nároky na sumy dávky splatnej ku dňu smrti tejto fyzickej osoby postupne na manžela (manželku), deti a rodičov.
 
Ak sa dávka priznala pred smrťou fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na dávku a nároku na jej výplatu, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti tejto fyzickej osoby, fyzickým osobám uvedeným v § 118 odseku 1.
 
Nároky prechádzajúce na vyššie uvedené fyzické osoby nie sú predmetom dedičstva; predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet týchto fyzických osôb.
 
 
 

 

Máte otázku ohľadom toho, čo patrí a nepatrí do dedičstva?
Kontaktujte ma a poradím aj Vám
JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

konzultácia s právnikom

Ďalšie články z tejto oblasti