Cenník

Advokát (právnik) môže mať rôzny cenník. Ceny jeho právnych služieb sa môžu líšiť. Podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, konkrétne § 24 a nasl. advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom; ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena. Odmeňovanie upravuje okrem zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii aj Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

 
 

Odmena advokáta môže byť dohodnutá viacerými spôsobmi, a to ako:

Právnik cenník - Od čoho závisí výška odmeny?

Ceny (odmena) za právne služby závisia od mnohých faktorov. Najmä od odbornej a časovej náročnosti prípadu, od rizikovosti, rýchlosti požadovanej služby, či urgentnosti veci. Cena sa nedá paušalizovať, a preto klientovi vždy na základe jeho žiadosti viem poslať cenovú ponuku, ktorá je nezáväzná. Klient si môže premyslieť, či s ponukou súhlasí, alebo nie a pokiaľ súhlasí dôjde k uzavretiu dohody a k následnemu začatiu poskytovania právnej služby.

Niekedy sa odmena advokáta môže zdať vysoká, no je potrebné vziať do úvahy, že odmena nie je čistým ziskom advokáta. Advokát v prvom rade musí zaplatiť prenájom, energie, licenčné poplatky za rôzne služby potrebné k výkonu advokácie, dane a odvody a v neposlednom rade i svoje životné náklady. Ďalej sa musí neustále vzdelávať, a tak cena zohľadňuje napr. aj niekoľkoročné štúdium, odbornú literatúru, kurzy a semináre a tiež prax a know how, ktoré by mal dobrý advokát absolvovať a dopĺňať si tak svoje vedomosti. Advokácia je práca, ako každá iná. Ani Vy, ani ja nechodíme do práce len preto, že nás naša práca baví. I keď ma advokácia veľmi baví, to mi žiaľ moje účty nezaplatí.

Som však človek a rozumiem, že niekedy to nie je jednoduché. Preto sa v prípade dôvodov hodných osobitného zreteľa môžeme s klientom spoločne “pozrieť” na vhodnú úpravu odmeny prípadne sa dohodnúť na pro bono zastupovaní.

Právnik cenník - Aké sú moje ceny?

Niektoré ceny sú uvedené priamo na stránke:

Konzultácie od 25 €, 

Právna poradňa online od 125 €, 

Právny Chat od 10 €. 

Ostatné ceny sú stanovené po zvážení časovej a odbornej náročnosti prípadu.

V prípade, ak si objednáte konzultáciu, či poradenstvo, zohľadním cenu 1 konzultácie, resp. 1 poradenstva v prvom úkone právnej služby, resp. Vám tento už nebudem účtovať (v závislosti od výšky).

konzultácia s právnikom