Bezdôvodné obohatenie

bezdôvodné obohatenie

Čo je bezdôvodné obohatenie?

Ako už z názvu vyplýva, bezdôvodné obohatenie je situácia, kedy niekto získa určité plnenie (napr. peniaze) na úkor inej osoby, bez toho, aby na to existoval právny dôvod. 

Bezdôvodné obohatenie je upravené v § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka, podľa ktorého:

§ 451

(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

(2)Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

 § 454

Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám.

Zákon teda rozlišuje nasledovné druhy bezdôvodného obohatenia:

– plnenie bez právneho dôvodu

– plnenie z neplatného právneho úkonu

– plnenie z právneho dôvodu, ktorý odpadol

– majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov

– plnenie za iného

Za bezdôvodné obohatenie sa nepovažuje, ak bolo prijaté plnenie premlčaného dlhu alebo dlhu neplatného len pre nedostatok formy. Takisto sa za neho nepovažuje prijatie plnenia z hry alebo stávky uzavretej medzi fyzickými osobami a vrátenie peňazí požičaných do hry alebo stávky; na súde sa však týchto plnení nemožno domáhať.

Bezdôvodné obohatenie má tzv. subsidiárny charakter. To znamená, že ustanovenia o bezdôvodnom obohatení sa použijú len vtedy, pokiaľ zákon, alebo zmluva neupravuje daný právny vzťah iným spôsobom. Význam to má nielen z hľadiska použitia správnych právnych noriem a správneho posúdenia veci, ale napr. aj z hľadiska skúmania premlčania. Aj bezdôvodné obohatenie sa totiž premlčuje.

Ako sa premlčuje bezdôvodné obohatenie?

Premlčanie bezdôvodného obohatenia je upravené v § 107 Občianskeho zákonníka:

(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

(3) Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej dostali, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhý účastník mohol premlčanie namietať.

Rozlišujeme 2 premlčacie doby. Subjektívnu a objektívnu, pričom subjektívna plynie vždy len v rámci objektívnej. 

Subjektívna premlčacia doba je viazaná na to, kedy sa poškodený dozvie o bezdôvodnom obohatení a kto sa na jeho úkor obohatil a jej dĺžka je 2 roky. 

Objektívna premlčacia doba je buď 3 roky alebo 10 rokov v závislosti od toho, či bezdôvodné obohatenie bolo úmyselné, alebo nie. 

Ako sa bezdôvodné obohatenie vyporiadava?

Podľa zákona ten, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil je povinný toto obohatenie vydať. Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. Ak toho, na úkor koho sa získal, nemožno zistiť, musí sa vydať štátu.

Podľa § 458 Občianskeho zákonníka 

(1) Musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je dobre možné, najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.

(2) S predmetom bezdôvodného obohatenia sa musia vydať aj úžitky z neho, pokiaľ ten, kto obohatenie získal, nekonal dobromyseľne.

(3) Ten, kto predmet bezdôvodného obohatenia vydáva, má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré na vec vynaložil.

I keď sa možno bezdôvodné obohatenie javí ako pomerne jednoduchý inštitút, opak je pravdou. Nie všetko je bezdôvodným obohatením. Vždy je potrebné zistiť, či nárok na bezdôvodné obohatenie nie je premlčaný a hlavne, kto je ten, kto sa bezdôvodne obohatil. 

Domnievate sa, že sa na Váš úkor niekto obohatil? 
Napíšte mi a pozrieme sa na to…
JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

konzultácia s právnikom