Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je pomerne jednoduché, ale tiež má svoje nástrahy.

Skúšobná doba, ako už z názvu vyplýva, slúži na odskúšanie pracovných podmienok u zamestnávateľa, resp. na otestovanie zručnosti a spôsobilosti zamestnanca. 

Skúšobná doba musí byť dohodnutá písomne, inak je neplatná. Zároveň by sa mala dohodnúť v pracovnej zmluve. Nie je však povinnosťou zamestnávateľa so zamestnancom dohodnúť skúšobnú dobu. 

Ako možno skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe?

Skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe môže aj zamestnávateľ aj zamestnanec, a to aj bez uvedenia dôvodu. 

Iné je to pri tzv. chránených zamestnancoch, ako je tehotná žena, muž a žena na otcovskej / materskej dovolenke. V takom prípade je možné skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

To vyplýva z § 72 Zákonníka práce, podľa ktorého:

“V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. 

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

Môže byť skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe vykonané aj ústne?

Áno môže, ale len ak nejde o prípad kedy skončenie v skúšobnej dobe dáva zamestnávateľ zamestnancovi a ide o tehotnú ženu, matku do konca 9 mesiaca po pôrode, dojčiacu ženu alebo muža na otcovskej dovolenke  Vtedy musí byť bezvýnimočne písomné!

V Zákonníku práce je totiž neplatným právny úkon týkajúci sa trvania a skončenia pracovného pomeru len vtedy, ak to zákon vyslovene hovorí (“…inak je neplatné”).

Odporúčam však urobiť skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe písomne, aby existoval dôkaz. V krajnom prípade však postačí aj skončenie vykonané emailom, či obyčajnou SMS správou. 

Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Pokiaľ však táto povinnosť splnená nie je, nerobí to skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe neplatným. 

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Existujú aj dôvody neplatného skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, avšak to závisí od okolností prípadu. 

Namietať je možné rôzne skutočnosti. 

Záleží, či bola skúšobná doba napr. dohodnutá správnym spôsobom, v správnej dĺžke, s kým sa končí pracovný pomer v skúšobnej dobe, či bolo vykonané správnou formou, kto ho urobil a pod. 

Tu však netreba čakať, pretože plynie lehota 2 mesiace na podanie žaloby na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. V posledný deň lehoty už musí byť žaloba doručená súdu.

Vyplýva to z § 77 Zákonníka práce:

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Na predĺženie trvania pracovného pomeru podľa § 64 ods. 2 sa na účely prvej vety neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak sa pracovný pomer predlžuje podľa § 64 ods. 2 z dôvodu plynutia ochrannej doby podľa § 64 ods. 1 písm. a), zamestnanec môže neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou uplatniť na súde v lehote dvoch mesiacov odo dňa uplynutia posledného dňa ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť, ak by zamestnanec nebol v ochrannej dobe.


Máte otázku ohľadom skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe? 
Kontaktujte ma a poradím aj Vám
 
JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

konzultácia s právnikom

Ďalšie články z tejto oblasti