Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Uplatňuje sa len v prípade, ak bola pracovný pomer dohodnutý platným spôsobom dohodnutý na dobu určitú.

Čo je pracovný pomer na dobu určitú?

Zákon definuje pracovný pomer na určitú dobu tak, že pokiaľ  nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba trvania pracovného pomeru alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu, je pracovný pomer uzavretý na neurčitú dobu.

Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.

Podrobnejšie podmienky sú upravené v § 48 Zákonníka práce. 

Kedy sa končí pracovný pomer na dobu určitú?

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú upravuje Zákonník práce v § 71, podľa ktorého:

“Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.”

Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59 Zákonníka práce, o ktorých sme písali v článku “Skončenie pracovného pomeru”.

Musím druhej strane oznámiť, že pracovný pomer nepredlžujem?

V praxi sa často ľudia pýtajú na to, či je zamestnávateľ, alebo zamestnanec povinný uskutočniť nejaký osobitný úkon, či oznámenie o tom, že pracovný pomer sa nepredlžuje. 

Odpoveď je, že ani zamestnávateľ, ani zamestnanec nie sú povinní urobiť oznámenie o tom, že pracovný pomer nepredlžujú. Pracovný pomer na dobu určitú jednoducho zanikne momentom uplynutia posledného dňa dohodnutej doby určitej.

Kedy pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú, nezaniká uplynutím doby?

Ak zamestnanec s vedomím zamestnávateľa pokračuje vo výkone práce aj po uplynutí dohodnutej doby určitej. Vtedy dochádza k transformácii pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu, na pracovný pomer na dobu neurčitú. 

V praxi ohľadom toho vznikajú spory a vždy závisí na okolnostiach každého prípadu, či došlo k transformácii, alebo nie. 

Podľa § 71 ods. 2 Zákonníka práce 

Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Máte otázku ohľadom skončenia pracovného pomeru na dobu určitú? 
Kontaktujte ma a poradím aj Vám
 
JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

konzultácia s právnikom

Ďalšie články z tejto oblasti