Skúšobná doba

Tradičným pojmom pracovného práva je skúšobná doba. Skúšobnú dobu upravuje § 45 Zákonníka práce, podľa ktorého:

V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

Skúšobná doba musí byť dohodnutá písomne, inak je neplatná. 

Účelom skúšobnej doby je “vyskúšať” si spoluprácu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zamestnávateľ testuje schopnosti, vedomosti a šikovnosť zamestnanca. Zamestnanec zase overuje správanie a prístupu zamestnávateľa, či pracovné podmienky. Skúšobnú dobu nie je možné ani predlžovať ani opakovane dohodnúť.

Od novembra 2022 platí tiež nová úprava, podľa ktorej U zamestnanca s pracovným pomerom na určitú dobu nesmie byť dohodnutá skúšobná doba dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracovného pomeru; ustanovenie odseku 1 tým nie je dotknuté.

Ak si myslíte, že skúšobnú dobu “obídete” napr. PNkou, mýlite sa. Skúšobná doba sa o tento čas predĺži, aby mohol byť naplnený jej účel.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Existujú aj dôvody neplatného skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, avšak to závisí od okolností prípadu. Záleží, či bola dohodnutá správnym spôsobom, v správnej dĺžke a pod. Tu však netreba čakať, pretože plynie lehota 2 mesiace na podanie žaloby na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. V posledný deň lehoty už musí byť žaloba doručená súdu.

Skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe môže aj zamestnávateľ aj zamestnanec, a to aj bez uvedenia dôvodu. Urobiť by tak mali písomne, avšak ak sa písomne neurobí, nie je to neplatný právny úkon.

Iné je to pri tzv. chránených zamestnancoch, ako je tehotná žena, muž a žena na otcovskej / materskej dovolenke. V takom prípade je možné skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

Vedeli ste však, že skúšobná doba nie je povinná náležitosť pracovnej zmluvy? To znamená, že skúšobnú dobu si môžete a nemusíte dohodnúť.

Máte otázku? 
Kontaktujte ma a pokúsime sa nájsť odpoveď a riešenie…
 
konzultácia s právnikom

Ďalšie články z tejto oblasti