Dodatočné dedičské konanie

dodatočné dedičské konanie

Čo je dodatočné dedičské konanie?  

Dodatočné dedičské konanie je upravené v Civilnom mimosporovom poriadku. Zákon používa pojem Dodatočné konanie o dedičstve a upravuje ho v § 211.

Podľa ustanovenia § 211 Civilného mimosporového poriadku 

(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.

(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.

(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa.

Dodatočné dedičské konanie, resp. dodatočné konanie o dedičstve môže nastať jedine v prípade, pokiaľ už prebehlo riadne dedičské konanie a po jeho právoplatnom skončení sa zistilo, že existuje aj iný poručiteľov majetok, ktorý nebol predtým v pôvodnom dedičskom konaní známy. 

V dodatočnom dedičskom konaní nemožno preskúmavať pôvodné rozhodnutie a dodatočne ho meniť. 

Ako začať dodatočné dedičské konanie? 

Dodatočné dedičské konanie začína na návrh. Vo výnimočných prípadoch môže začať aj bez návrhu (§ 211 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku). 

V návrhu by mali byť uvedené všeobecné náležitosti, teda kto ho robí, komu sa adresuje, čoho sa týka, čo navrhovateľ požaduje a podpis. 

Okrem všeobecných náležitostí podania musí navrhovateľ uviesť označenie účastníkov, ich zástupcov, ak ich majú, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a musí byť zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha. Navrhovateľ je povinný pripojiť k návrhu listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva.

Kľúčové je však uviesť skutočnosti, ktoré odôvodňujú začatie takéhoto dodatočného konania o dedičstve. V návrhu sa teda musí uviesť špecifikáciu pôvodného dedičského konania, kedy bolo právoplatne skončené a že následne bol objavený nový majetok, ktorého vlastníkom je práve poručiteľ. Tento majetok je potrebné presne špecifikovať. 

V závere je potrebné navrhnúť, aby súd tento novoobjavený majetok prejednal. 

Návrh sa podáva na súd, na ktorom bolo (pôvodné) konanie o dedičstve skončené.

 

 

Zistili ste po skončení dedičského konania, že existuje aj iný poručiteľov majetok? 
Potrebujete poradiť? Spísať návrh? Alebo pomôcť so zastupovaním pred súdom a notárom?
Kontaktujte ma a poradím aj Vám
JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

konzultácia s právnikom

Ďalšie články z tejto oblasti