Zmluva o pôžičke – ako vymáhať pôžičku?

zmluva o pôžičke - ako vymáhať pôžičku

Zmluva o pôžičke – Ako vymáhať pôžičku?

Zmluva o pôžičke a ako vymáhať pôžičku sú veľmi časté témy. Zmluva o pôžičke je veľmi častým typom zmluvy. Upravuje ju Občiansky zákonník v § 657 a § 658, podľa ktorých:

§ 657

Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. 

§ 658

(1) Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky.

(2) Pri nepeňažnej pôžičke možno dojednať namiesto úrokov plnenie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu.

Na to, aby sme mohli hovoriť o zmluve o pôžičke musí mať zmluva určité náležitosti, a to:

  • Prenechanie druhovo určených vecí (napr. peňazí) veriteľom dlžníkovi
  • Povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (napr. peniaze) veriteľovi
  • Označenie predmetu pôžičky – druhovo určených vecí (napr. peňazí)
  • Dočasnosť zmluvy – veci (napr. peniaze) sa odovzdávajú len dočasne

Pôžička nemusí byť len v písomnej forme. Platná je napr. aj ústna zmluva o pôžičke.

V tomto článku sa  budeme venovať pôžičke peňazí.

Čo by mala obsahovať dobrá zmluva o pôžičke?

Zmluva o pôžičke je tzv. reálny kontrakt, to znamená, že na to, aby mohlo ísť o zmluvu o pôžičke, musí dôjsť k faktickému (reálnemu) odovzdaniu peňazí dlžníkovi. Nestačí, že sa veriteľ a dlžník dohodnú na tom, že veriteľ odovzdá dlžníkovi peniaze. To je napr. rozdiel oproti úverovej zmluve. 

Ďalej musí byť zo zmluvy jasné, že sa obe strany dohodli na tom, že peniaze sa odovzdávajú len dočasne a musia byť veriteľovi vrátené (aby dlžník nemohol tvrdiť, že ide napr. o dar).

Ak sú splnené tieto nevyhnutné základné body, môžeme v podstate hovoriť o zmluve o pôžičke. Kvalitná zmluva o pôžičke však musí obsahovať viac.

Zo zmluvy o pôžičke by malo ďalej vyplývať aj to:

  • kto presne je veriteľ a kto je dlžník, 
  • čo je predmetom pôžičky (napr. peniaze)
  • v akom množstve, počte či výške sa realizuje pôžička 
  • dokedy má byť pôžička vrátená – teda aký je čas jej splatnosti.

V praxi je najväčším problémom to, že veriteľ nevie preukázať, že peniaze dlžníkovi odovzdal.

Ako pri zmluve o pôžičke preukázať reálne odovzdanie peňazí?

Ideálne je, ak veriteľ prevedie pôžičku bankovým prevodom, kde do detailu platby uvedie aj to, že sa jedná o pôžičku. Preukázať pôžičku, ktorá je odovzdaná v hotovosti môže napr. aj svedkom, ktorý bol pri odovzdaní pôžičky a vie dosvedčiť presnú sumu, a ako aj to, kedy a kde bola suma odovzdaná. Hotovostnú pôžičku možno preukázať napr. aj písomným potvrdením dlžníka o prevzatí sumy pôžičky. Niekedy dokonca môže za dôkaz slúžiť aj komunikácia prostredníctvom SMS, emailov, či chatovacích aplikácií, z ktorých je zrejmé, kto komunikuje, no najmä to, že peniaze v určitej výške boli reálne odovzdané na účely pôžičky.

Podľa judikatúry ako dôkaz nepostačuje potvrdenie o výbere z bankomatu zo dňa, ktorý sa zhoduje s dňom odovzdania pôžičky. Dokonca podľa istých názorov nepostačuje ani to, ak je v zmluve o pôžičke vyhlásené, že k odovzdaniu peňazí dôjde po podpise zmluvy.

Pozor na premlčanie pôžičky

Pôžička sa premlčuje v lehote 3 rokov od jej splatnosti.

Ak dátum splatnosti nie je medzi stranami dohodnutý, potom je dlžník povinný vrátiť pôžičku na výzvu veriteľa. Vyplýva to z ustanovenia § 563 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého:

Ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal.

Aj toto právo sa však premlčuje v lehote 3 rokov, avšak nie v lehote 3 rokov od splatnosti (od výzvy) ale od poskytnutia pôžičky. Preto pokiaľ si veriteľ s dlžníkom nedohodli presný dátum vrátenia potom by mal veriteľ dlžníka vyzvať najneskôr do 3 rokov od uskutočnenia pôžičky. V opačnom prípade riskuje, že v súdnom spore dlžník namietne premlčanie a súd žalobu zamietne.

Niekedy sa v súdnom spore stáva, že nie sú preukazané všetky znaky zmluvy o pôžičke. V takom prípade, pokiaľ daný vzťah nezodpovedá inej zmluve, vyhodnotí ho súd ako bezdôvodné obohatenie, ktoré je dlžník povinný veriteľovi vydať. Bezdôvodné obohatenie sa však premlčuje podľa iného režimu. Podľa § 107 Občianskeho zákonníka:

(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. 

(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

Ak si nie ste istý, či Vaša pôžička, je skutočne pôžička, radšej žalujte nárok v kratšej – 2 ročnej lehote, počítanej od momentu, kedy ste dlžníkovi poskytli peniaze.

Ako správne postupovať pri uzatváraní zmluvy o pôžičke?

Ideálne je uzavrieť písomnú zmluvu o pôžičke, v ktorej sa presne označia zmluvné strany (veriteľ a dlžník), uvedie sa suma pôžičky, splatnosť a iné podmienky. Overenie podpisov nie je nevyhnutné, no nie je na škodu (najmä u dlžníka). Pôžičku je vhodné poskytnúť bankovým prevodom. Ak sa poskytuje v hotovosti, je vhodné mať písomné potvrdenie dlžníka o prevzatí sumy.

Zmluva o pôžičke – Ako vymáhať nevrátenú pôžičku?

Vymáhať pôžičku je potrebné v premlčacej dobe. Ak ju budete vymáhať po premlčacej dobe a dlžník namietne premlčanie, súd žalobu zamietne. Ak si veriteľ nie je istý tým, či má pôžička všetky náležitosti zmluvy o pôžičke, potom je potrebné rátať skôr s tým, že premlčacia doba je kratšia (2 ročná, od poskytnutia peňazí), ak by právny vzťah súd náhodou vyhodnotil ako bezdôvodné obohatenie. 

Dlžníka je vhodné najskôr písomne vyzvať, i keď to nie je podmienkou podania žaloby. Dlžník, ktorý výzvy ignoruje, či dáva “plané” sľuby sa často snaží len získať čas, aby sa pôžička premlčala. Netreba tak čakať. Premlčacia doba sa preruší až dňom podania žaloby na súd (dňom doručenia súdu).

Často dlžník začne brať veci vážne až keď mu výzvu pošle advokát, pretože si uvedomí, že ďalším krokom bude už žaloba, kde náklady, ktoré vzniknú a ktoré bude musieť veriteľovi preplatiť, budú oveľa vyššie.

Pred podaním žaloby je však potrebné dôkladne posúdiť vymáhateľnosť pôžičky.

Do sporu nie je dobré sa „púšťať bezhlavo“. Je potrebné zistiť, či dlžník nemá exekúcie, zvážiť, aký má majetok, či nedlhuje na daniach a odvodoch, no najmä či dôkazy sú spôsobilé preukázať nárok na súde. Na súde má totiž dôkazné bremeno veriteľ. Ten musí preukázať, že peniaze reálne odovzdal a že sa s dlžníkom dohodol na tom, že ich vráti, no neurobil tak.

Nezáväzné posúdenie vymáhateľnosti pohľadávky – zmluvy o pôžičke

Ak potrebujete aj Vy posúdiť vymáhateľnosť Vašej pôžičky, môžete využiť moju bezplatnú službu, v rámci ktorej posudzujem dôkazy a doklady, ktoré máte k dispozícii, z verejne dostupných zdrojov skúmam to, či dlžník má iné exekúcie a dlhy a s klientom posudzujem jednotlivé kroky a možný postup v súdnom spore, právnu stránku veci, dôkazné bremeno a riziká, ktoré spor obnáša.

U mňa za posúdenie vymáhateľnosti vopred nič neplatíte. Ak zistíme, že Vaša pohľadávka je riziková a nechcete ju vymáhať, nebudete za posúdenie teda nič platiť.

Ak nájdeme priestor na to dlžníka žalovať, potom sa môžeme dohodnúť aj na profesionálnom právnom zastúpení a na podaní žaloby.  

Ak ste dlžníka nevyzvali, zašleme mu predžalobnú výzvu a pokiaľ ani napriek tomu dlh nevráti, podáme žalobu. 

V podobných prípadoch podávam žalobu cez tzv. upomínacie konanie, ktoré je rýchlejšie ako klasické súdne konanie a výhodou je aj to, že platíte len polovičný súdny poplatok.

Kto mi zaplatí advokáta?

Profesionálne právne zastúpenie advokátom je kvalifikovaná služba, pri ktorej advokát preberá zodpovednosť za správnosť postupu pri vymáhaní, či správnosť žaloby. Komunikuje so súdom a v prípade potreby uplatňuje v prospech klienta ďalšie dôkazy a argumenty s cieľom dosiahnuť v spore úspech. Nakoľko táto činnosť vyžaduje znalosti, skúsenosti, sústredenie, čas a energiu, ide o platenú službu.

Vymáhal som už desiatky pôžičiek (resp. kvázi pôžičiek) a tak viem, čo súdy v spore vyžadujú a čo od sporu očakávať. 

Pri vymáhaní dlhu z pôžičky vždy žiadam od dlžníka aj preplatenie nákladov na advokáta. 

Pokiaľ sa podá žaloba a súd jej v plnom rozsahu vyhovie, tak dlžníkovi uloží povinnosť nahradiť veriteľovi aj náhradu trov konania a právneho zastúpenia. V konečnom dôsledku a ideálnom prípade Vám tak dlžník nebude povinný vrátiť len samotnú pôžičku s úrokom z omeškania, ale aj preplatiť súdny poplatok a trovy právneho zastúpenia. Ak sa však dlžník zbaví majetku, či vyhlási bankrot, tak sa Vám náklady žiaľ nemusia vrátiť.

Má význam dlžníka žalovať, ak má iné dlhy a exekúcie?

Odpoveď na túto otázku si musí zodpovedať každý veriteľ sám. Každý človek je iný. Niekto nad tým mávne rukou a s peniazmi sa rozlúči. Iný to riskne a rozhodne sa žalobu napriek exekúciám podať.

K tomu si dovolím uviesť len toľko, že ak súd žalobe vyhovie a budete mať právoplatný rozsudok, alebo platobný rozkaz, máte tzv. exekučný titul. Začína Vám plynúť nová 10 ročná premlčacia doba na podanie návrhu na začatie exekúcie.

To, že dlžník nemá peniaze teraz, neznamená, že ich nebude mať neskôr. Rovnako to, že má iné exekúcie neznamená, že exekútorovi sa nepodarí objaviť iný majetok, ktorý by uspokojil aj Vašu pohľadávku.

Myslím však, že závisí od výšky pohľadávky. Ak mi niekto dlhuje tisíce eur, asi by som sa s nimi nerozlúčil len tak a skôr by som to riskol a podal žalobu. Vy to tak urobiť samozrejme môžete a nemusíte, rozhodnutie je len na Vás.

Zmluva o pôžičke a ako vymáhať pôžičku je téma, ktorej sa veľmi často venujem.

Aj Vám dlhujú pôžičku a neviete, či je spôsobilá na vymáhanie? 
Napíšte mi a pozrieme sa na to
JUDr. Patrik Ozimanič, advokát
 
konzultácia s právnikom