Zodpovednosť za vady pri kúpe auta

zodpovednosť za vady pri kúpe auta

Zodpovednosť za vady pri kúpe auta “z ruky”

Auto je pomerne veľká investícia a pokiaľ sa ho človek rozhodne kúpiť, zvažuje, či má kúpiť nové auto, alebo ušetriť a kúpiť jazdené auto, tzv. “z ruky”. V tomto článku sa pozrieme na to, ako zákon (Občiansky zákonník) upravuje zodpovednosť za vady pri kúpe auta medzi dvoma osobami – nepodnikateľmi. 

Zodpovednosť za vady pri kúpe jazdeného vozidla sa vo všeobecnosti riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a to § 596 až § 600. Platí však, že pokiaľ tieto ustanovenia nejakú konkrétnu situáciu neriešia, tak sa použije všeobecná úprava zodpovednosti za vady upravená v § 499 až § 510 Občianskeho zákonníka.

Podľa § 499 Občianskeho zákonníka

Kto prenechá inému vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, a že vec nemá právne vady.

Podľa § 500 Občianskeho zákonníka 

(1) Ak ide o zjavné vady alebo o vady, ktoré možno zistiť z príslušnej evidencie nehnuteľností, nemožno uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, ibaže scudziteľ výslovne ubezpečil, že vec je bez akýchkoľvek vád.

(2) Za dlhy viaznuce na veci je zodpovedný scudziteľ.

Základnou povinnosťou predávajúceho je informovať kupujúceho o vadách, o ktorých vie, a to ešte pri dojednávaní kúpnej zmluvy. Dôležité je to, čo je uvedené v kúpnej zmluve, nie čo je uvedené v inzeráte. Súdy riešili aj prípad, kedy v inzeráte bolo uvedené, že auto má alarm, avšak v kúpnej zmluve to uvedené nebolo a kupujúci preto žiadal zľavu. Súd mu však nevyhovel a uviedol, že je dôležité to, čo je dojednané v kúpnej zmluve. Zastávam však názor, že pokiaľ by zmluva odkazovala na inzerát, zľavu z kúpnej ceny nemožno vylúčiť. 

Predávajúci zodpovedá nielen za vady, o ktorých vie, ale aj za tie, o ktorých sám nevedel. 

Čo sa však rozumie pod pojmom “vada”?

Čo je vada veci?

Na to, čo je vada zákon odpoveď priamo nedáva. Poskytuje ju súdna prax. 

Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR sp.zn. 33Cdo/2931/2013:

“Vadou sa rozumie nedostatok takej vlastnosti predávanej veci, ktorá sa pri hnuteľných, alebo nehnuteľných veciach rovnakého druhu a veku všeobecne predpokladá a jej absenciou je možnosť využitia veci podstatne znížená, teda pri ktorej možno očakávať, že jej absencia spôsobí, že vec vykazuje vadu (t.j. absencia určitej očakávanej vlastnosti). Zistenie, či sa vada predávanej veci prejavila, alebo nie, nie je nevyhnutnou podmienkou pre záver, že vec je vadná.”

Pri zodpovednosti za vady ojazdeného motorového vozidla sa teda napr. skúma, či vzhľadom na model, vek a nájazd kilometrov je daný nedostatok očakávateľný a bežný, alebo nie. Pokiaľ sa ustáli, že nie, potom môžeme hovoriť o vade z právneho hľadiska. 

Skúma sa aj to, či sa jedná naozaj o vadu, alebo “len” o prejav bežného opotrebenia. 

V jednom súdnom konaní súd napr. uviedol, že funkčnosť motora a mobilita auta sú základnou vlastnosťou veci, ktorá je potrebné na to, aby vec mohla slúžiť svojmu účelu, a pokiaľ takáto vlastnosť absentuje, potom vzniká právo na odstúpenie od zmluvy. 

Ak sa predávajúci chce vyhnúť zodpovednosti za vady, mal by kupujúceho informovať o všektých vadách, o ktorých vie. Zodpovednosť za vady predávajúci nemá len, ak vadu dostatočne konkretizuje. Nestačí uviesť len to, že “auto je vadné”. 

Pokiaľ predávajúci vadu úmyselne zamlčí, prípadne na nejakú vadu zabudne, alebo sa dokonca vyskytne vada, o ktorej nevedel, v takom prípade nesie zodpovednosť za vady.

Aké práva zo zodpovednosti za vady pri kúpe auta má kupujúci?

Občiansky zákonník upravuje práva zo zodpovednosti za vady pri kúpe auta (či inej veci) od nepodnikateľa nasledovne:

§ 597

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Podľa zákona teda rozlišujeme právo kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny a právo na odstúpenie od zmluvy. 

Na to, aby tieto práva kupujúcemu vznikli musia byť splnené určité podmienky:

1. vytýkaný nedostatok je skutočne vadou

2. vyskytne sa dodatočne po uzavretí zmluvy a prevzatí auta

3. je takého charakteru, ktorý odôvodňuje právo na zľavu z kúpnej zmluvy, alebo odstúpenie od zmluvy.

Ak však kupujúci je na vady riadne upozornený a napriek tomu zmluvu uzavrie, potom nemôže tieto vady dodatočne vytýkať a žiadať zľavu z kúpnej ceny, či odstúpiť od zmluvy.

Rovnako nie je možné od zmluvy odstúpiť vždy.

Zodpovednosť za vady pri kúpe auta – kedy môžem odstúpiť od zmluvy?

Zákon dáva možnosť odstúpiť od zmluvy len ak:

–  je vada takého charakteru, že robí vec neupotrebiteľnou (teda zjednodušene povedané, nepoužiteľnou na pôvodný účel) alebo

– ak kupujúceho predávajúci ubezpečí o tom, že vec má nejaké vlastnosti, alebo že nemá žiadne vady, a to sa ukáže ako nepravdivé.

Neupotrebiteľnosť veci sa posudzuje s ohľadom na účel a povahu veci, pričom za neupotrebiteľnú vec sa považuje taká, ktorá má neodstrániteľnú vadu, z dôvodu ktorej sa vec (napr. auto) nedá riadne užívať na účel, na ktorý bola vyrobená. Neupotrebiteľnosť dokonca môže spôsobiť aj vada, ktorá sa dá odstrániť, avšak náklady na jej odstránenie by boli nehospodárne a neúčelné v pomere ku kúpnej cene. 

V prípade ojazdeného vozidla, pokiaľ sa zistí odstrániteľná vada, ktorá sa síce technicky dá odstrániť, no vzhľadom na vysokú cenu opravy by to bolo neúčelné, možno ju považovať za vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, a v takom prípade má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy. 

Ako správne uplatniť právo zo zodpovednosti za vady pri kúpe auta?

V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že na veci, v tomto prípade jazdenom aute, ktoré kúpil, sa vyskytol nedostatok – vada, na ktorú ho predávajúci neupozornil, musí sa rozhodnúť, či si bude svoje práva zo zodpovednosti za vady uplatňovať alebo nie. Ak sa rozhodne ich uplatniť, potom musí predávajúceho notifikovať, teda oznámiť mu, že vec má vady a že sa domáha svojho práva. 

Správne by mal teda kupujúci postupovať tak, že pokiaľ zistí takú vadu, ktorá mu umožňuje uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, mal by poslať predávajúcemu list, alebo email, kde mu opíše o akú vadu ide a zároveň uvedie aj to, akého práva sa domáha, teda či odstupuje od zmluvy, alebo žiada len zľavu z kúpnej ceny v akej výške. 

Ako postupovať pri zľave z kúpnej ceny?

V prípade, ak žiada len zľavu z kúpnej ceny, mal by ju vyčísliť a odôvodniť. Na určovanie zľavy sú rôzne postupy a názory, ale vo všeobecnosti možno povedať, že zľava by sa mala poskytnúť optimálne v rozsahu ceny opravy, prípadne ako rozdiel medzi kúpnou cenou auta a cenou, za akú by sa auto za riadnych okolností predalo, ak by sa vada v cene zohľadnila. Súdy uvádzajú, že sa musí prihliadať na rozsah a charakter vady, pričom sa prihliada nielen na cenu opravy, ale aj zníženie funkčnosti, či estetickej hodnoty veci. Je to individuálne a závisí to od okolností prípadu.

Pokiaľ predávajúci nebude ochotný uvedené uhradiť, potom je potrebné ho jedine žalovať. Na súde však musí kupujúci preukázať, ako k zľave dospel a bude na súde, či nárok v danej výške prizná, alebo nie. 

Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy?

Ak by kupujúci chcel od zmluvy odstúpiť, potom by mal znova uviesť, o akú vadu ide, ako sa prejavuje, že podľa neho spôsobuje neupotrebiteľnosť, alebo že ide o vlastnosť, ktorú si vymienil, prípadne ide o vlastnosť, ktorú mu predávajúci povedal, že auto má a ukázalo sa to, ako nepravdivé. Na základe toho potom uviesť, že odstupuje od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy zmluva zaniká a zmluvné strany sú povinné si vrátiť to, čo si plnili. Kupujúci je povinný vrátiť auto predávajúcemu a predávajúci zase kúpnu cenu kupujúcemu. Ak by predávajúci kúpnu cenu nevrátil, potom je možné ho žalovať. Pozor, v takom prípade je však potrebné žalovať ho správnym spôsobom a do žalobného návrhu zahrnúť aj povinnosť vrátiť motorové vozidlo. 

Pozor na lehotu!

Kupujúci môže vadu vytknúť kupujúcemu len v lehote 24 mesiacov od prevzatia veci (auta), nie však skôr, ako bola uzavretá kúpna zmluva. Ak by chcel svoje právo žalovať na súde, nemôže tak urobiť skôr, než tieto vady riadne vytkne predávajúcemu. 

Preplatenie nákladov na zistenie vady?

V prípade, ak je nárok zo zodpovednosti za vady dôvodný, kupujúci má právo aj na náhradu nákladov spojených s uplatnením vady, či spojených s jej zistením. Sem možno zaradiť napr. náklady na odborné posúdenie a zistenie vady servisom, či znalcom. Aj tieto náklady by mal predávajúci, v prípade dôvodnej vady, nahradiť. Je však potrebné si ich uplatniť u predávajúceho rovnakým spôsobom, ako vadu.

Vyplýva to z § 598 Občianskeho zákonníka:

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Zodpovednosť za vady pri kúpe auta – trestný čin?

V určitých krajných prípadoch môžeme uvažovať dokonca aj o tom, či konaním predávajúceho nemohol byť spáchaných trestný čin podvodu. Pokiaľ totiž úmyselne neuvedie kupujúcemu, že auto má nejakú vadu, čo spôsobí, že dosiahne vyššiu kúpnu cenu a tento rozdiel (medzi cenou s vadou a bez vady) dosiahne hodnotu malej škody, potom by mohlo ísť o trestný čin podvodu podľa § 221 Trestného zákona, podľa ktorého

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Typickým príkladom sú napr. stočené kilometre auta. 

Treba však dodať, že úmysel predávajúceho sa dokazuje pomerne náročne. 

A čo Vy? 
Aj Vy ste kúpili auto, ktoré nie je v stave, aký Vám bol prezentovaný? 
Napíšte mi a pozrieme sa na to
JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

konzultácia s právnikom