Upomínacie konanie – výhody a postup

upomínacie konanie

Čo je upomínacie konanie a aké sú jeho výhody?

Upomínacie konanie bolo do právnej úpravy zavedené zákonom č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní.Cieľom tohto zákona bolo najmä zrýchliť a zefektívniť vymáhanie peňažných pohľadávok (dlhov). Je to v podstate alternatíva k „riadnemu“ konaniu podľa Civilného sporového poriadku, ktoré sa začína podaním žaloby, prípadne žaloby s návrhom na vydanie platobného rozkazu. Žalobca nemá povinnosť využiť upomínacie konanie a môže žalobu podať aj na súd príslušný podľa Civilného sporového poriadku. Podanie žaloby cez upomínacie konanie má však svoje výhody.

Súd je povinný dať platobný rozkaz do 10 pracovných dní

Jednou z najdôležitejších výhod je, že ak súd návrhu vyhovie, je povinný podľa zákona vydať platobný rozkaz do 10 pracovných dní. To je výhoda oproti návrhu podanému podľa Civilného sporového poriadku, kde súd nemá žiadnu lehotu na rozhodnutie o žalobe, alebo návrhu na vydanie platobného rozkazu. Pokiaľ máte návrh napísaný dobre, zaplatili ste súdny poplatok, nie je tu dôvod na odmietnutie návrhu a splňuje náležitosti podľa zákona súd je povinný vydať platobný rozkaz do 10 pracovných dní.

“Polovičný” súdny poplatok

Ďalej je výhodou to, že v upomínacom konaní sa súdny poplatok „len“ vo výške 50 % z percentnej sadzby ustanovenej v sadzobníku uvedenom v zákone o súdnych poplatkoch. Súd na zaplatenie súdneho poplatku osobitne nevyzýva, ale systém automaticky odošle žalobcovi platobný predpis. Ak poplatok nie je uhradený do 15 dní od podania návrhu, na návrh sa neprihliada, o čom súd poplatníka upovedomí. Poplatok je preto dobré uhradiť čím skôr.

Ako podať návrh na upomínacie konanie?

Upomínacie konanie sa začína podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu. Návrh sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu (napr. kvalifikovaným elektronickým podpisom). Listiny a vyhlásenia, ktoré sa pripájajú k návrhu, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom. Pozor návrh nestačí podať napr. emailom na emailovú adresu súdu. Ale podaním na špeciálnom formulári do elektronickej schránky súdu zriadenej podľa zákona o e – Governmente. Návrh sa podáva na upomínací súdu, ktorým je Okresný súd Banská Bystrica.

Kto môže podať návrh?

Návrh môže podať ten, koho nárok na zaplatenie určitej peňažnej sumy v eurách voči žalovanému (ďalej len „uplatňovaný nárok“) možno odôvodnene predpokladať. Uplatňovaný nárok možno odôvodnene predpokladať, ak vyplýva zo skutočností uvedených žalobcom a z listín pripojených k návrhu. Ak sú žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, postačí pripojiť faktúru alebo inú výzvu podobnej povahy, ktorou sa požadovalo splnenie uplatňovaného nároku od žalovaného (ďalej len „faktúra“), a vyhlásiť, že uplatňovaný nárok žalobca eviduje vo svojom účtovníctve.

Zákon určuje aj to, kedy nemožno podať návrh na upomínacie konanie. Podľa § 3 ods. 5 a 6 zákona o upomínacom konaní platí, že:

Návrh nie je prípustný, ak sa uplatňuje
a) dohodnutý úrok z omeškania vo výške, ktorá o viac ako päť percentuálnych bodov presahuje výšku úroku z omeškania, ktorá by sa použila, ak by takáto dohoda nebola,
b) nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku, a táto okolnosť má vplyv na uplatňovaný nárok,
c) nárok na zaplatenie tovaru alebo služby zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré ešte neboli dodané alebo poskytnuté,
d) nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou a žalovaný nebol na jeho zaplatenie vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu,
e) nárok zo zmenky voči fyzickej osobe alebo
f) nárok, ktorý je v zjavnom rozpore s právnymi predpismi.
(6) Návrh nie je prípustný tiež, ak
a) nebol podaný spôsobom podľa § 4 ods. 1,
b) žalobca nemá aktivovanú elektronickú schránku3) a ak je zastúpený, tak jeho zástupca,
c) návrh podávajú viacerí žalobcovia a nemajú spoločného zástupcu alebo
d) platobný rozkaz by sa mal doručiť žalovanému do cudziny.

Čo musí obsahovať návrh upravuje § 4 zákona o upomínacom konaní.

Kedy Vám môže súd návrh odmietnuť?

Pokiaľ návrh nemá zákonom predpísané náležitosti, prípadne nie je podaný spôsobom uvedeným v zákone, alebo nárok, ktorý požadujete nemožno odôvodnene predpokladať (jednoducho povedané, súdu nevyplýva, že na základe skutočností tvrdených v návrhu a dôkazov máte na zaplatenie sumy nárok), prípadne sa žaluje nárok, ktorý nemožno uplatňovať v upomínacom konaní, súd návrh odmietne. Voči takémuto odmietnutiu je prípustná sťažnosť. Ak Vám návrh súd odmietne, stále môžete podať žalobu podľa ustanovení Civilného sporového poriadku, teda na miestne príslušný súd (§ 13 a nasl. CSP).

Návrh je potrebné preto napísať tak, aby bol čo najzrozumiteľnejší a pokiaľ možno najjednoduchší. Čím jednoduchšie a presnejšie napísaný návrh, tým vyššia šanca, že Vám súd vydá platobný rozkaz.

Čo sa deje, ak súd návrhu vyhovie?

Ako už bolo uvedené, ak sú splnené podmienky a súd návrhu vyhovie, najneskôr do 10 pracovných dní vydá platobný rozkaz. V platobnom rozkaze súd žalovanému uloží, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok a nahradil trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal odpor. Tento platobný rozkaz doručuje žalovanému. Najskôr sa súd pokúša doručovať platobný rozkaz elektronicky a pokiaľ to nie je možné, tak sa doručuje žalovanému na adresu určenú žalobcom. Ak sa zásielka vráti súdu z tejto adresy ako nedoručená, súd vykoná úkony na účely zistenia inej adresy žalovaného v registroch súdu alebo v registroch iných orgánov, ktoré má súd k dispozícii. Platobný rozkaz súd bez zbytočného odkladu odošle na takto zistenú adresu. Platobný rozkaz sa doručuje do vlastných rúk.

Čo ak sa nepodarí platobný rozkaz doručiť?

Ak platobný rozkaz nebolo možné žalovanému doručiť do vlastných rúk, súd o tom žalobcu upovedomí a vyzve ho, aby v lehote 15 dní navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku (§ 13 a nasl. CSP). Je na žalobcovi, či pokračovanie navrhne, alebo nie, ale dovoľujem si upozorniť, že netreba zabúdať na premlčaciu lehotu, a preto pokiaľ chce žalobca nárok aj ďalej vymáhať, potom je vhodné navrhnúť pokračovanie v súdnom konaní. Ak návrh na pokračovanie žalobca nenavrhne, platobný rozkaz sa nielen zruší a konanie zastaví, ale žalobca (ani žalovaný) nebude mať ani nárok na náhradu trov konania. Ak navrhne pokračovať v súdnom konaní, tak platobný rozkaz sa síce zruší a upomínací súd postúpi do 5 pracovných dní návrh (žalobu) súdu príslušnému podľa § 13 a nasl. Civilného sporového poriadku a upovedomí o tom žalobcu.

Čo, ak žalovaný podá odpor?

Žalovaný má právo do 15 dní od doručenia platobného rozkazu podať odpor. Odpor musí byť riadne a vecne odôvodnený (musí uviesť svoje vlastné tvrdenia, prečo nárok nie je daný). Ak by sa odpor podal bez vecného odôvodnenia, oneskorene, neoprávnenou osobou, alebo elektronicky ale nie postupom podľa § 11 ods. 2, tak ho súd odmietne. Ak však odpor má náležitosti podľa zákona, platobný rozkaz zrušuje. Súd v takom prípade postupuje podobne, ako je uvedené v predošlom odseku, teda zašle odpor žalobcovi s výzvou, aby sa do 15 dní vyjadril a navrhol pokračovanie v konaní, inak sa konanie zastaví. Pokiaľ žalobca navrhne pokračovanie v súdnom konaní, upomínací súd vec postúpi na súd príslušný podľa § 13 a nasl. Civilného sporového poriadku.

A čo ďalej?

Keď súd príslušný podľa Civilného sporového poriadku obdrží postúpený spis, zašle vyjadrenie žalobcu žalovanému, aby sa k nemu mohol vyjadriť a následne nariadi napr. predbežné prejednanie sporu, alebo priamo pojednávanie. Na pojednávaní celú vec prejdená tak, vykoná dokazovanie a podľa svojej úvahy rozhodne o žalovanom nároku.

Čo, ak žalovaný odpor nepodá?

Ak žalovaný odpor nepodá, platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť a stáva sa tzv. exekučným titulom. Ak nezaplatí dlh dobrovoľne, môžete následne podať návrh na začatie exekúcie a Váš nárok sa bude snžiť vymôcť súdny exekútor.

Potrebujem advokáta?

Ak chcete návrh podať prostredníctvom upomínacieho konania, advokát je správna voľba. Nielenže Vám návrh pripraví profesionálne, a tak, aby mal čo najväčšiu šancu na úspech, ale nakoľko je advokát povinný komunikovať so súdmi elektronicky, už má zriadenú elektronickú schránku, a preto vie podať návrh elektronicky tak, ako to vyžaduje zákon o elektronickom konaní. Vy si preto napr. nemusíte schránku aktivovať. Všetko sa následne doručuje advokátovi a ten Vás o veci priebežne informuje a odporúča ďalší postup. Trovy právneho zastúpenia samozrejme advokát uplatňuje v rámci návrhu na vydanie platobného rozkazu. Ak súd návrhu vyhovie na 100 %, potom Vám prizná aj náhradu trov súdneho konania, teda náhradu súdneho poplatku a odmeny advokáta.

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát
Potrebujete vymôcť pohľadávku?
Kontaktujte ma a pozrieme sa na to…
konzultácia s právnikom