Výpoveď dohodou

výpoveď dohodou

Výpoveď dohodou neexistuje!

Výpoveď dohodou neexistuje. V hovorovej reči sa síce tento pojem bežne používa a ľudia vedia čo znamená, avšak často si neuvedomujú zásadné právne rozdiely. 

Sú to dve samostatné formy skončenia pracovného pomeru. Výpoveď podľa § 61 Zákonníka práce (daná zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 63 Zákonníka práce alebo daná zamestnancom zamestnávateľovi podľa § 67 Zákonníka práce) a potom Dohoda o skončení pracovného pomeru podľa § 60 Zákonníka práce.

Podľa § 61 Zákonníka práce

  1. Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

  2. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť

Podľa § 67 Zákonníka práce 

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Výpoveď je jednostranný právny úkon, na ktorého platnosť a účinnosť sa nevyžaduje súhlas druhej strany. Ak má náležitosti podľa zákona a je doručená správnym spôsobom, je platná.

Na druhej strane dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon (zmluva), ktorá na svoj vznik a platnosť vyžaduje súhlas oboch zmluvných strán, teda aj zamestnanca aj zamestnávateľa. Dohoda musí byť urobená slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne a samozrejme dobrovoľne a bez nátlaku. Inak by nebola platným právnym úkonom. Podľa § 60 Zákonníka práce 

  1. Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

  2. Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f).

  3. Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

Kým pri výpovedi pracovný pomer zanikne až uplynutím výpovednej doby, pri dohode o skončení pracovného pomeru zanikne dohodnutým dňom. 

 

Nekonajte pod nátlakom a poraďte sa

Platnosť dohody sa často namieta ťažko, pretože hlavný argument druhej strany je “prečo ste to potom podpísali”. Ak si nie ste istí, požiadajte o čas na premyslenie. Ak máte podpísať dohodu, musí byť predsa urobená slobodne, dobrovoľne a bez nátlaku, aby bola platná.

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

Máte otázku? 
Kontaktujte ma a pokúsime sa nájsť odpoveď a riešenie...

konzultácia s právnikom