Lekárske ošetrenie zamestnanca

lekárske ošetrenie lekár

Lekárske ošetrenie zamestnanca

Zákonník práce upravuje tzv. prekážky v práci na strane zamestnanca. Medzi ne patrí aj lekárske ošetrenie alebo vyšetrenie. Tým sa rozumie návšteva u lekára v podstate ošetrenie zamestnanca Tzv. OČRky sú samostatnou prekážkou v práci na strane zamestnanca. 

 Čo sa týka lekárskych vyšetrení, treba povedať, že ich počet je neobmedzený. Zamestnávateľ Vám ani nemôže zakázať ísť k lekárovi. Rozlišujeme jedine to, či je návšteva lekára preplatená, alebo nie. Teda či ide o pracovné voľno s náhradou mzdy, alebo pracovné voľno bez náhrady mzdy. 

Odpoveď nám dáva § 141 Zákonníka práce, podľa ktorého:

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

  1. vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

  1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

  2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

  3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času

 

Zamestnávateľ nemôže zakázať zamestnancovi ísť k lekárovi

Preplatených je tak zo zákona 7 dní pracovného voľna (ak pracovný pomer trvá celý rok). Po ich vyčerpaní Vám nemôže zamestnávateľ zakázať ísť k lekárovi, ale už Vám návštevy nepreplatí. V takom prípade je však zamestnávateľ povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

 

Zamestnanec však nesmie uvedené právo zneužívať. Vyplýva to z § 13 ods. 3 Zákonníka práce, podľa ktorého:

 

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.

 

Mal by sa v prvom rade snažiť ísť k lekárovi mimo pracovného času. Pokiaľ to však nie je možné, tak ho za to nemôže zamestnávateľ sankcionovať. 

Častým problémom je “neuznávanie” potvrdení od lekára napr. na celý deň. Nuž zákon toto nijako neupravuje, avšak dovolím si tvrdiť, že potvrdenie vydáva a potvrdzuje lekár a lekár zhodnocuje to, či bolo vyšetrenie potrebné celý deň, alebo hodinu. Preto by zamestnávateľ podľa môjho názoru mal uvedené rešpektovať keďže nevie, čo bolo predmetom vyšetrenia a nepozná charakter zdravotných problémov.

 

Návštevu lekára je potrebné oznámiť bez zbytočného odkladu

Nezabudnite na to, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

Máte otázku? 
Kontaktujte ma a pokúsime sa nájsť odpoveď a riešenie…
konzultácia s právnikom