Nezaplatili mi faktúru. Ako postupovať?

nezaplatili mi faktúru

Nezaplatili mi faktúru.

Pokiaľ ste Vášmu obchodnému partnerovi, alebo inému odberateľovi vystavili faktúru a on ju odmieta uhradiť, máte právo ju vymáhať. Nie každá faktúra je však spôsobilá na vymáhanie. Treba povedať, že faktúra musí mať vždy oporu v dohode. Faktúra totiž nie je právny základ pre vymáhanie. Je to účtovný doklad. Právny základe je vždy zmluva. Takže pokiaľ neexistuje dohoda a dôkazy o nej, potom sa bude faktúra skutočne vymáhať ťažko, resp. ju pravdepodobne nevymôžete.

Ak ale máte doklady, ako je objednávka, zmluva, posielali ste upomienky a pod., faktúra je dávno po splatnosti a dlžník stále odmieta uhradiť, môžete ho žalovať. Predtým je vhodné ho napr. vyzvať. Teda poslať mu predžalobnú výzvu. Nie je to síce podmienka súdneho konania, ale niekedy dlžník zaplatí aj len na základe výzvy a Vy tak ušetríte peniaze a čas. Ak však nezaberie ani výzva a Vy sa nechcete Vášho nároku vzdať (čo asi nie) potom sa súdnemu konaniu nevyhnete.

Súdne konanie sa začína podaním žaloby. Žaloba musí obsahovať podstatné náležitosti a byť dostatočne dobre odôvodnená a podložená dôkazmi, aby ste zvýšili šancu na úspech. Okrem istiny máte právo žiadať napr. aj úroky z omeškania, zmluvné úroky, ak sú dohodnuté, náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a pod.

Upomínacie konanie

V prípade, ak Vám nezaplatili faktúru je možné využiť aj upomínacie konanie, ktoré poskytuje isté výhody, napr. nižší súdny poplatok, prípadne rýchlejšie vydanie platobného rozkazu.

Keď podáte žalobu a súd jej vyhovie vydá platobný rozkaz, ktorý bude doručovať dlžníkovi. Ak dlžník podá voči rozhodnutiu odpor (ktorý môže podať do 15 dní) súd platobný rozkaz zruší a vo veci Vám bude doručené vyjadrenie dlžníka, ku ktorému sa môžete vyjadriť, resp. vo veci súd nariadi pojednávanie, kde bude o nároku rozhodovať. Viac o upomínacom konaní si môžete prečítať v tomto článku – Upomínacie konanie – výhody a postup

 

Ak odpor voči rozhodnutiu nepodá, platobný rozkaz sa stane právoplatným a vykonateľným a Vy môžete podať návrh na vykonanie exekúcie a súd bude peniaze od dlžníka (spolu so všetkými nákladmi konania) vymáhať zákonom určenými prostriedkami.

Pred podaním žaloby je vhodné preskúmať doklady a možné riziká, aby Vás v súdnom konaní niečo nepríjemne neprekvapilo. Každá faktúra totiž môže mať iný právny základ (jej podkladom môže byť iný typ zmluvy, prípadne náhrada škody a pod.).

Máte otázku? 
Kontaktujte ma a pokúsime sa nájsť odpoveď a riešenie…
konzultácia s právnikom