Odstupné

mince euro odstupné výplata

Odstupné je nárok vyplývajúci zo Zákonníka práce. Ľudia sa však často nesprávne domnievajú, že na neho majú nárok vždy. Nie je to pravda. 

 

Na odstupné je nárok len ak sa na tom dohodnú zamestnávateľ a zamestnanec alebo ak ho priznáva zákon.

 

Zákon nárok na odstupné priznáva len v prípadoch uvedených v § 76 Zákonníka práce. Nárok na neho vzniká len, ak sa pracovný pomer končí formou výpovede (§63 Zákonníka práce alebo formou dohody o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce), a to len z týchto dôvodov:

 1. zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce).

 2. sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu (§ 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce).

 3. zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva (§ 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce).

Výška odstupného pri výpovedi:

je vo výške:
 1. jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

 2. dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

 3. trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

 4. štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Výška odstupného pri dohode o skončení pracovného pomeru

je vo výške:
 1. jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

 2. dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

 3. trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

 4. štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

 5. päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Existuje aj nárok na 10 mesačné odstupné, ale len v prípade zamestnanca, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Od odstupného musíme odlišovať odchodné, čo je úplne iný nárok a vzniká z iných dôvodov.

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

 

Máte otázku? 
Kontaktujte ma a pokúsime sa nájsť odpoveď a riešenie...

konzultácia s právnikom