Kedy vzniká nárok na odchodné?

Odchodné

Odchodné alebo odstupné?

Odchodné je inštitút upravený v Zákonníku práce. V praxi sa často zamieňa s pojmom Odstupné. Odstupné a odchodné však sú rozdielne inštitúty, každý má iné podmienky. 

Odchodné slúži v podstate ako akási odmena zamestnancovi za jeho doterajšiu kariéru pri odchode do dôchodku. 

O odstupnom si môžete prečítať v článku “Odstupné“. Čo je odchodné a kedy na neho vzniká nárok? 

To upravuje § 76a Zákonníka práce.

Kedy vzniká nárok na odchodné?

Starobný dôchodok a invalidný dôchodok nad 70 %

Podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce 

Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Predčasný starobný dôchodok

Podľa § 76a ods. 2 Zákonníka práce

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Rozdiel oproti “riadnemu” dôchodku alebo invalidnému dôchodku (nad 70 %) je v tom, že kým pri riadnom dôchodku postačuje len vznik nároku na takýto dôchodok, pri predčasnom dôchodku musí byť takýto dôchodok reálne priznaný, na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru, alebo do 10 dní po jeho skončení. 

Aké sú ďalšie podmienky? 

Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

Zamestnávateľ však nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce – okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, z dôvodu že zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, alebo porušil závažne pracovnú disciplínu.

Ak zamestnanec zomrie, na účely odsekov 1 a 2 sa za deň skončenia pracovného pomeru považuje deň smrti zamestnanca.

 

Neviete, či máte nárok na odchodné? 
Kontaktujte ma a poradím aj Vám
 
JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

konzultácia s právnikom

Ďalšie články z tejto oblasti