Ako sa rýchlo rozviesť? Rozvod “dohodou”

rozvod dohodou

Ako sa rýchlo rozviesť? – “Rozvod dohodou”

Rozvod dohodou nie je legislatívny pojem. Je to len medzi ľuďmi používaný výraz pre situácie, kedy sa manželia na rozvode dohodnú. 

V tomto článku – Rozvod manželstva. Ako prebieha rozvod? – sme sa venovali rozvodu vo všeobecnosti. V tomto článku sa zameriame na to, ako rozvod, čo najviac urýchliť.

Nie je ničím nezvyčajným, že manželia sú niekedy na rozvode dohodnutí. Nemôžu však podať spoločnú žiadosť niekam na matriku, ani na súd. Navrhovateľom môže byť vždy len jeden z manželov. Súd však túto “dohodu” často akceptuje. Ak budete hľadať nejaký vzor spoločného návrhu na “rozvod dohodou”, budete hľadať márne.

Manželstvo môže byť  za určitých okoloností rozvedené aj na 1. pojednávaní.

Je však potrbené upozorniť na to, že je vždy vecou súdu, ako rýchlo rozhodne. Závisí to napr. aj od vyťaženosti súdu a procesného postupu sudcu. Správne kroky a správne spísaný návrh však vie prispieť k čo možno najrýchlejšiemu rozvodu.

Rozvod dohodou – Aký je postup?

Jeden z manželov podá na súd návrh na rozvod manželstva, pričom okrem všeobecných náležitostí podania v ňom opíše aj to, ako manželstvo vlastne vyzeralo, v čom nastal problém, či sa manželia snažili o obnovu (a ako to dopadlo) a samozrejme uvedie dôvody návrhu na rozvod manželstva. Tento návrh sa následne podá na súd.

Druhý manžel, môže bez toho, aby čakal na výzvu súdu hneď spísať svoje vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva a tento podať na súd, priamo k spisovej značke konania.

V prípade bezdetného manželstva, je veľká šanca, že súd v krátkom čase nariadi pojednávanie, na ktorom si manželov vypočuje a pokiaľ sa mu potvrdí to, čo je uvedené v návrhu a vyjadrení, manželstvo rozvedie. Manželstvo však zaniká až právoplatnosťou rozsudku o rozvode.

Keďže po rozhodnutí a doručení plynie lehota na podanie odvolania v trvaní 15 dní, musí najskôr táto lehota márne uplynúť a až následne sa rozsudok stane právoplatným. 

Ak aj toto chcú manželia urýchliť, môžu sa priamo na pojednávaní vzdať práva podať odvolanie. Súd následne vyhotoví rozsudok a doručí ich stranám konania. Momentom doručenia rozsudku poslednej strane je rozhodnutie právoplatné a manželstvo právoplatne rozvedené.

Týmto momentom mimochodom zanikne BSM (bezpodielové spoluvlastníctvom manželov), ktoré by sa malo v lehote 3 rokov vyporiadať. O tom si môžete prečítať v tomto článku – Vyporiadanie majetku (BSM) po rozvode

Je možné sa na rozvode dohodnúť aj keď z manželstva pochádzajú deti?

Samozrejme. Konanie však môže trvať o trochu dlhšie, pretože súd musí zisťovať skutočný stav veci, aby rozhodol v najlepšom záujme dieťaťa. Rodičia sa však môžu (a to aj na súdnom pojednávaní) dohodnúť o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu. Pokiaľ táto rodičovská dohoda bude v záujme dieťaťa, súd ju schváli, čím sa konanie znova urýchli.

Aj v takomto prípade môže súd rozhodnúť už na 1. pojednávaní. 

Môže sa však stať, že súd využije svoje oprávnenie a rodičov pošle na mediáciu v snahe odvrátiť rozvod manželstva. Tomu sa niekedy nedá vyhnúť, najmä ak sú v manželstve aj deti.  Záleží však aj na tom, ako je napísaný návrh na rozvod manželstva, vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva a čo z nich vyplýva, resp. čo vyplynie z výsluchov manželov na pojednávaní.

Pomôže mi advokát?

Advokáta mať nemusíte, avšak ak si ho zvolíte vie Vám zásadným spôsobom pomôcť jednak pri správnom spísaní návrhu na rozvod manželstva, v ktorom uvedie všetko potrebné preto, aby súd mal dostatok podkladov k tomu, aby mohol o rozvode rozhodnúť.

Ak z manželstva pochádzajú deti a rodičia sa vedia dohodnúť o ich starostlivosti, výživnom a pod., môže Vám advokát spísať rodičovskú dohodu, ktorá sa potom predloží súdu na schválenie. 

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát
Potrebujete pomôcť s návrhom na rozvod, alebo zastúpenie na súde?
Kontaktujte ma…