Rozvod manželstva – Ako prebieha rozvod?

rozvod manželstva

Rozvod manželstva – Aký je postup a priebeh?

O rozvode manželstva u nás rozhoduje výlučne súd. Nie je možné sa rozviesť spísaním dohody, či vyplnením formuláru niekde na úrade (napr. na matrike). Na rozvod zároveň nie je právny nárok. Čo to znamená? Znamená to to, že o tom, či sú splnené podmienky na rozvod manželstva a či manželstvo rozvedie rozhoduje konajúci sudca na základe skutočností, ktoré sú uvedené v návrhu na rozvod, ako aj skutočností zistených priamo od manželov. Vyplýva to aj z § 22 Zákona o rodine, podľa ktorého – K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.

Podľa § 23 Zákona o rodine – Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Ako začína rozvodové konanie?

Manželia nemôžu podať spoločný návrh na rozvod. Rozvodové konanie tak začína podaním návrhu na rozvod manželstva na súd. Tento návrh podáva jeden z manželov (ktorýkoľvek). V návrhu je potrebné opísať, kto návrh robí, označiť príslušný súd, označiť účastníkov konania – teda manželov a následne popísať priebeh manželstva, problematické body a dôvody, prečo navrhovateľ o rozvod žiada. Na konci je potrebné uviesť petit, teda návrh, ktorým sa žiada, aby manželstvo súd rozviedol.

Ak z manželstva pochádzajú aj deti, je v návrhu potrebné opísať aj to, aká je starostlivosť o ne zo strany oboch rodičov, aké majú výdavky, komu sa navrhujú zveriť do starostlivosti, kto bude povinný platiť výživné a v akej výške a prípade aj spôsob a rozsah styku s deťmi.

Čím lepšie je spísaný návrh, tým vyššia šanca je, že súd manželstvo rozvedie a konanie bude trvať kratšie.

Kam sa podáva návrh na rozvod manželstva?

Podľa § 92 Civilného mimosporového poriadku – Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa. Kam podať návrh na rozvod manželstva si môžete pozrieť aj na tomto videu

Čo sa prikladá k návrhu na rozvod manželstva?

K návrhu sa prikladá sobášny list (stačí aj fotokópia). Ak z manželstva pochádzajú deti, prikladajú sa aj rodné listy detí a tiež doklady potrebné pre určenie vyživovacej povinnosti, čiže napr. potvrdenie o príjme, prípadne daňové priznanie, výplatné pásky, pracovná, či iná zmluva, doklady preukazujúce náklady na život a pod. Za návrh sa platí súdny poplatok 100 €. V prípade, ak je návrh podaný elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky súdu (pozor, nemáme na mysli email súdu), je súdny poplatok 50 €.

Čo nasleduje potom?

Návrh na rozvod manželstva súd preskúma a zašle na vyjadrenie druhému manželovi. Následne, keď už súd disponuje vyjadrením manžela, môže toto vyjadrenie ešte poslať znova navrhovateľovi, prípadne rovno nariadi pojednávanie. Na súdnom pojednávaní súd vypočuje oboch rodičov a zistí skutočný stav veci. Ak z manželstva pochádzajú deti, tak zisťuje aj vzťah k deťom, výdavky, majetkové pomery rodičov a zvažuje spôsob úpravy rodičovských práv a povinností k deťom.

Podľa § 23 Zákona o rodine – Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

Ak súd zhodnotí, že manželstvo si neplní svoje spoločenské funkcie, že je rozvrátené tak, že nie je nádej na jeho obnovu, tak ho rozvedie.

Ak z manželstva pochádzajú deti, tak súd v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, či maloleté dieťa zverí do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súd súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

Rodičia sa samozrejme môžu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností aj dohodnúť, čo samozrejme urýchli konanie, no hlavne je to často lepšie pre samotné dieťa i rodičov.

Vyporiada súd aj spoločný majetok (BSM)?

Nie. V Slovenskej republike je rozvodové konanie v podstate dvojfázové. Najskôr sa rieši len samotný rozvod manželstva, eventuálne úprava výkonu rodičovských práv a povinností k deťom. Následne, keď súd rozhodne o rozvode manželstva a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, zaniká týmto dňom bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Tento spoločný majetok (BSM) súd nebude vyporiadavať v rozvodom konaní. Je ho potrebné vyporiadať osobitne. Viac si môžete prečítať v článku – Vyporiadanie majetku (BSM) po rozvode.

Čo ak súd manželia na rozvode dohodnutí?

V prípade, ak sú manželia na rozvode už dohodnutí, môže rozvodové konanie prebehnúť pomerne rýchlo. Viac sa dočítate v tomto článku – Ako sa rýchlo rozviesť? Rozvod “dohodou”.

Potrebujem advokáta?

V rozvodom konaní nemusíte byť účastník konania zastúpený. Avšak, rozvodové konanie býva často plné emócií, kde sa pomoc profesionála môže hodiť. Advokát Vám vie nielen pripraviť kvalitný návrh podľa podmienok vyžadovaných zákonov a aktuálnou súdnou praxou, ale vie Vám poradiť, čo môžete a nemôže požadovať. Čo môže a nemôže požadovať druhá strana. Ako nastaviť starostlivosť o deti a výživné a ako potom vyporiadať majetok. Advokát vie pomôcť súdu zamerať pozornosť na najdôležitejšie faktory v konaní. Advokát môže klientovi správne spísaným návrhom, presne mierenými vyjadreniami a vecnými argumentmi na pojednávaní ušetriť aj niekoľko týždňov celkového trvania rozvodového procesu.

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát
Potrebujete pomôcť s návrhom na rozvod, alebo zastúpenie na súde?
Kontaktujte ma… 
konzultácia s právnikom