Vyporiadanie majetku (BSM) po rozvode

vyporiadanie BSM

Vyporiadanie majetku (BSM) po rozvode

Momentom uzavretia manželstva vzniká medzi manželmi tzv. BSM – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ako už z názvu vyplýva, žiaden z manželov nemá na spoločnej veci konkrétne určený podiel, ale obaja sú akoby výlučnými vlastníkmi celej veci (podiel 1/1).

To, čo patrí do BSM určuje § 143 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého – V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Čo patrí do BSM, si môžete pozrieť aj na tomto videu 

BSM zaniká okrem iného napr. rozvodom manželstva, konkrétne dňom právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Od tohto momentu začína plynúť lehota 3 rokov na jeho vyporiadanie. Podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Ako prebieha rozvod manželstva si môžete prečítať v článku – Rozvod manželstva – Ako prebieha rozvod?

Ako je možné BSM vyporiadať?

BSM je možné vyporiadať v podstate 3 spôsobmi:

1. dohodou
2. na súde
3. fikciou podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka

Ak chcete majetok vyporiadať a viete sa na tom dohodnúť, odporúčam uzavrieť dohodu o vyporiadaní BSM.

Ušetríte tým čas (niekedy aj niekoľko rokov súdneho konania), náklady aj stres. Dohoda by mala riešiť nielen nehnuteľnosti a hnuteľné veci, ale napr. aj spoločný úver, pohľadávky voči iným osobám a pod.

Nie je nič horšie, ako keď sa vyporiadate a zistíte, že ste stále vedený(á) ako dlžník na úvere. Prípadne, že sa nevymazala “ťarcha” z nehnuteľnosti.

O dohodu sa vždy odporúčam pokúsiť. Okrem šetrenia nákladov má snaha o dohodu vplyv aj na prípadné priznanie / nepriznanie náhrady trov súdneho konania (ak by bolo nakoniec potrebné podať žalobu).

Musím vyporiadať BSM?

Nemusíte, ale potom sa môže stať, že sa ukrátite o to, čo by Vám inak mohlo patriť. Predstavte si napr. situáciu, že v BSM je auto, ktoré chcete aj Vy, no užíva ho exmanžel(ka). Vy to neriešite, uplynú 3 roky a z BSM sa auto stane výlučným majetkom toho manžela, ktorý auto výlučne užíval. Ba čo viac, nedostanete za to, žiadnu finančnú náhradu!

V prípade nehnuteľnosti zase len oddialite nevyhnuteľné. Ak uplynú 3 roky, nehnuteľnosť v BSM sa zmení na nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve. Toto spoluvlastníctvo budete asi aj tak raz chcieť zrušiť a vyporiadať, a to budete znova musieť urobiť len dohodou, alebo na súde. Viac si môžete prečítať v tomto článku – Ako vyporiadať podielové spoluvlastníctvo?

Vyporiadanie BSM po rozvode na súde

Ak sa neviete dohodnúť a nechcete, aby majetok v BSM “prepadol”, potom Vám neostane nič iné, než podať na súd žalobu o vyporiadanie BSM. V žalobe však musíte uplatniť úplne všetko, čo chcete vyporiadať. Veci a majetok, ktoré exmanželia v konaní neuplatnia, súd nebude automaticky vyporiadavať.

Na čo súd pri vyporiadaní prihliada?

Podľa § 150 Občianskeho zákonníka Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Pracovali obaja manželia? Kto sa staral o deti a domácnosť? Nepracoval jeden z manželov? Ak nie prečo? Kto sa staral o majetok a jeho zveľaďovanie? Zadlžil jeden z manželov rodinu? Tieto a iné otázky sú pre spravodlivé vyporiadanie BSM rozhodujúce. Nie vždy musí byť podiel 50 na 50. Môže byť aj iný. Ak je na to dôvod. 

Potrebujem advokáta?

V zásade nepotrebujete, ak si trúfate správne uplatniť všetky nároky, ak budete rozumieť, čo od Vás sudca chce, keď Vám povie, že máte “špecifikovať petit, alebo masu BSM” a pod.

Advokát je ten, ktorý klientovi pomáha a v konaniach o vyporiadanie BSM po rozvode vie často viesť konanie takým smerom, ktorý sleduje, alebo sa aspoň približuje cieľu klienta. Je vhodné sa s advokátom pred začatím konania poradiť, pretože advokát vie často usmerniť klienta a uviesť jeho očakávania na pravú mieru.

Ak totiž v konaní budete žiadať niečo, na čo podľa zákona a judikatúry nemáte nárok, alebo čo neviete preukázať, súd síce môže konať. Môže vypočúvať svedkov a čítať listiny, robiť dopyty na banky a pod. Ale neurobí to ani na jednom, či dvoch pojednávaniach. Môže to trvať dlho a konanie Vám zbytočne predĺžiť.  Konanie o vyporiadanie BSM po rozvode potom môže trvať roky.

Advokát Vám vie pomôcť pozrieť sa na vec a nároky vecne a objektívne a podľa toho povedať “na toto máte nárok, na toto nie” nastaví aj stratégiu. Neuplatňovanie “prehnaných” nárokov vie konanie často urýchliť aj o niekoľko pojednávaní (a rokov).

Niekedy vie advokát napomôcť aj tomu, aby sa dosiahla akceptovateľná dohoda, ktorá môže byť v podobe súdneho zmieru schválená súdom. Tým môžete napr. ušetriť aj na súdnom poplatku, ktorý sa potom platí na konci konania z masy BSM.

Koľko stojí vyporiadanie BSM na súde?

Platia sa dva súdne poplatky. Na začiatku platí žalobca súdny poplatok 100 € zo žaloby na vyporiadanie BSM. V prípade elektronického podania (napr. v prípade zastúpenia advokátom) je poplatok polovičný, teda 33 €.

Po skončení konania sa platí ešte jeden poplatok, a to za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Tento poplatok sa platí z predmetu konania, ak sa konanie skončilo rozsudkom 3 % a ak sa konanie skončilo súdnym zmierom tak 1 %, najmenej však 100 €, najviac 25.000 . V konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je základom poplatku cena všetkých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.

Ak budete zastúpený advokátom, advokát má podľa dohody s klientom nárok na odmenu, ktorú by mu mal klient za jeho prácu uhradiť, pretože advokát venuje prípadu čas, energiu, študuje a hľadá spôsoby a argumenty pre dosiahnutie úpsechu klienta vo veci. 

Sporové konanie sa riadi princípom úspechu vo veci. Úspešná strana konania má nárok na náhradu trov súdneho konania. Čiže, ak mala strana vo veci úspech, má právo žiadať náhradu trov konania (vrátane trov právneho zastúpenia). Existujú však názory súdnej praxe, podľa ktorých majú na vyporiadaní BSM po rozvode záujem obe strany konania, a preto náhradu trov nepriznávajú (a tie si potom každý znáša sám). Priznanie náhrady trov konania v konaní o vyporiadanie BSM tak nie je pravidlom.

Napriek tomu vždy závisí od okolností prípadu, napr. od toho, či sa žalobca snažil pred podaním žaloby úprimne dohodnúť na vyporiadaní BSM po rozvode. Závisí aj od celkového postoja sporových strán a ich správania počas konania. O náhradu trov konania sa tak vždy odporúčam pokúsiť požiadať. Nemáte čo stratiť.

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát
Potrebujete vyporiadať BSM, alebo zastúpenie v súdnom konaní?
Kontaktujte ma a pokúsime sa nájsť riešenie…
konzultácia s právnikom