Polovica trestu – vrátia mi vodičský preukaz?

jazda pod vplyvom

Jazda v opitosti a vrátenie vodičského preukazu – vrátia mi vodičský preukaz po polovici trestu?

Vrátenie vodičského preukazu nie je jednoduché a nie je naň automatický právny nárok. Jazda pod vplyvom alkoholu je minimálne priestupkom a v horšom prípade trestným činom. Podľa § 22 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch:

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu. Za takýto priestupok je možné uložiť pokutu od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.

Trestného činu – Ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona sa dopustí ten kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Podľa súdnej praxe je pomyselnou hranicou medzi priestupkom a trestným činom 1 promile. Táto hranica nie je stanovená zákonom, ale ustanovila ju súdna prax. Vždy sa však musí posudzovať individuálne, či pri danej osobe, za daných okolností skutočne bol stav vodiča taký, žeby vylučoval schopnosť bezpečne viesť vozidlo. 

V prípade uznania viny, či už z priestupku alebo trestného činu, sa veľmi často ukladá zákaz činnosti, počas ktorého nesmie páchateľ viesť motorové vozidlo. 

Za určitých okolností však nemusí vykonať celý trest (sankciu), môže požiadať o upustenie zvyšku trestu a predčasné vrátenie vodičského preukazu.

 

Ak sa jedná o trestný čin 

Podľa § 69 Trestného zákona 

Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.

Existujú však výnimky, kedy súd nemôže vôbec upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. 

Podľa § 69 ods. 4 a 5 Trestného zákona 

Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému,

–  ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

– ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

– ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 až 5 Trestného zákona

 

Ak sa jedná o priestupok

Upustenie od zvyšku zákazu činnosti je podobné aj v prípade, ak ide o priestupok

Podľa § 14 ods. 3 a 4 Zákona o priestupkoch 

Od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie upustiť na základe žiadosti páchateľa. Od výkonu zvyšku zákazu činnosti nemožno, ak ide o zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený páchateľovi priestupku, ktorému bol v predchádzajúcich desiatich rokoch uložený

– trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

– zákaz činnosti viesť motorové vozidlo za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. a), d), e) alebo písm. f) Zákona o priestupkoch

Vrátenie vodičského preukazu po polovicu trestu – Čo by mala obsahovať žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti? 

Čím lepšie je žiadosť odôvodnená, tým je vyššia šanca na to, že súd, alebo správny orgán upustí od zvyšku trestu / sankcie zákazu činnosti. 

V žiadosti by mal žiadateľ opísať hlavne to, aký je jeho postoj k spáchanému skutku, či ho ľutuje, prečo potrebuje vodičský preukaz skôr, ako na neho vplýva doposiaľ uložený trest (či ho napravil), či splnil uložené povinnosti a podmienky a pod. Zároveň je vhodné priložiť aj potrebné doklady, ktoré podporia tvrdenia žiadateľa. 

Netreba zabúdať na to, že súd ukladá napr. aj povinnosť nahradiť trovy súdneho konania. Tie by mali byť uhradené. Ďalej sa napr. ukladá aj povinnosť podrobiť sa vyšetreniu u lekára, ktorý skúma možnú závislosť od alkoholu, prípadne sa podrobiť psychologickému poradenstvo. Niekedy sa dokonca uloží aj povinnosť absolvovať preskúšanie. 

Aj tieto podmienky sa odporúča mať splnené. 

Zaujímavým je napr. rozhodnutie súdu sp.zn. R 37/1991, podľa ktorého: “Dôvodom pre zamietnutie žiadosti o podmienečné upustenie od výjkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá nemôžu byť skutočnosti, že odsúdený spáchal trestný čin opilstva, v ťažkom stupni opitosti a že pre jeho súčasné zamestnanie nie je nutné vedenie motorových vozidiel.”

Čiže dokonca ani ak k práci nepotrebujete nutne auto, nemôže (nemal by) len na základe toho súd zamietnuť Vašu žiadosť. 

Ak si myslíte, že spĺňate podmienky na predčasné vrátenie vodičského preukazu, môžete skúsiť požiadať súd, alebo správny orgán o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu / sankcie zákazu činnosti. 

Nemáte čo stratiť. Môžete len získať. 

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

Máte otázku? 
Kontaktujte ma a pokúsime sa nájsť odpoveď a riešenie…

 

konzultácia s právnikom