Manžel nepracoval. Aký dostane podiel?

rozvod vyporiadanie majetku BSM

Vyporiadanie BSM – dôležitý je aj dôvod, pre ktorý manžel nepracoval.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) zaniká okrem iného rozvodom manželstva. Po zániku BSM by sa malo vykonať vyporiadanie BSM, a to podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého:

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Pokiaľ sa bývali manželia nedohodnú na rozdelení majetku, potom môže ktorýkoľvek z nich podať na súd žalobu o vyporiadanie BSM. Na aký podiel má ten ktorý bývalý manžel nárok?

Zákon hovorí o tom, že podiely sú zásadne rovnaké. To je „štartovacia línia“ na ktorej súd vždy začína. Počas konania však na základe tvrdení a dôkazov sporových strán môže tieto podiely meniť pokiaľ má za to, že je na mieste uplatniť tzv. disparitu podielov. Pri disparite podielov môže dostať bývalý manžel menej než je 50 % podiel z majetku. 

Nie je ničím nezvyčajným, ak manželka, alebo manžel ostane na materskej a stará sa o deti a domácnosť. V prípade rozvodu je potom častým argumentom manžela, ktorý pracoval, že keďže on pracoval, zabezpečoval väčšinu príjmu, a preto by mal mať pri rozdelení majetku vyšší podiel než 50 %. Je to ale skutočne tak?

Ak manžel nepracuje a stará sa o domácnosť a deti, nie je to dôvod na zníženie jeho podielu pri vyporiadaní BSM

Každý prípad je špecifický, ale v zásade tento argument neplatí a pred súdom by obstáť nemal. Sám § 150 totiž hovorí o tom, že sa prihliada na to, kto sa ako staral o rodinu a jej potreby a maloleté deti. 

Preto pokiaľ je napr. manželka na materskej a stará sa o deti, domácnosť, no nepracuje, nemôže jej to byť v súdnom konaní o vyporiadanie BSM na ťarchu a samo o sebe to nemôže byť dôvodom na zníženie jej podielu. 

Rovnako to platí aj opačne, kedy manželovi, ktorý pracuje a zabezpečuje príjem, nemožno vyčítať, že sa nestará o rodinu tak, ako sa o ňu stará manžel, ktorý je s deťmi doma. 

V tejto súvislosti to potvrdzuje aj rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp. Zn. 22 Cdo/1096/2011, podľa ktorého 

“Tak, ako zabezpečovanie hmotných potrieb rodiny (zárobkovou činnosťou) len jedným z manželov plne kompenzuje starostlivosť o rodinu druhým z nich, tak aj zabezpečovanie peňazí pre rodinu môže kompenzovať osobnú starostlivosť, ktorú zárobkovo činný manžel nemôže v plnom rozsahu poskytovať. Vždy však treba vážiť, či ten z manželov, ktorý osobne a bezprostredne o rodinu nestará, zabezpečuje jej potreby iným spôsobom v náležitom rozsahu, a tiež ako k plneniu tejto povinnosti pristupuje. Ak nie sú dané dôvody, ktoré by z hľadiska dobrých mravov v konkrétnom prípade umožňovali urobiť iný záver, potom skutočnosť, že manžel, ktorý opustil spoločnú domácnosť a na starostlivosť o rodinu sa nijako nepodieľa a plní len vyživovaciu povinnosť na deti, ktorá mu musela byť uložená súdom a prípadne aj vymáhaná vo vykonávacom konaní, je s prihliadnutím na to, či poskytované výživné v individuálnom prípade môže plne zaistiť potreby rodiny – dôvodom pre zníženie výšky jeho podielu pri vyporiadaní BSM.”

Disparita podielov sa môže aplikovať len výnimočne spravidla tam, kde jeden z manželov vôbec nepracoval, ak sa vyhýbal práci, nestaral sa o potreby rodiny, spôsobil rodine škodu, správal sa nezodpovedne a pod. Ak na to, že nepracoval mal vážny dôvod, napr. starostlivosť o deti a domácnosť, nie je to dôvod na disparitu podielov.

Vyporiadanie BSM by malo byť aj o hľadaní spravodlivej a rozumnej miery, ktorá nebude zohľadňovať len to čo urobil jeden manžel, ale aj to, čo urobil ten druhý.

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

Máte otázku? 
Kontaktujte ma a pokúsime sa nájsť odpoveď a riešenie…
konzultácia s právnikom