Ako vyporiadať podielové spoluvlastníctvo?

podielové spoluvlastníctvo

Podielové spoluvlastníctvo. Ako ho vyporiadať?

Podielové spoluvlastníctvo je forma vlastníctva, kedy jednu a tú istú vec vlastnia viaceré osoby – spoluvlastníci, ktorí majú presne určený spoluvlastnícky podiel.

Podľa ustálenej súdnej praxe platí pravidlo, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v spoluvlastníctve. Preto má právo hocikedy požiadať o zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva.

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je možné dvoma spôsobmi. Dohodou alebo žalobou na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Mimosúdne zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva – dohoda

V prvom rade sa odporúča najskôr skúsiť ostatných spoluvlastníkov vyzvať – písomne, na to, aby sa podielové spoluvlastníctvo zrušilo a navrhnúť im spôsob jeho vyporiadania. Pokiaľ budú súhlasiť, tak pri nehnuteľnosti je potrebné spísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a následne podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, aby vklad povolil a zmena vo vlastníctve nastala.

Možnosť dohodnúť sa na zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva je upravená v § 141 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého

§ 141

(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.

Súdne zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva – žaloba

Ak sa však podieloví spoluvlastníci dohodnúť nevedia, hociktorý z nich má právo podať žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd má potom len 3 možnosti ako vyporiadať takéto spoluvlastníctvo, pričom tieto možnosti musí uplatňovať postupne v zákonom záväzne určenom poradí.

Upravuje ho ustanovenie § 142 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého

Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

Jedná sa teda o tieto 3 možnosti:

1.rozdelenie veci
2.prikázanie veci za náhradu
3.nariadenie predaja veci a rozdelenie výťažku

Dá sa vec dobre rozdeliť? 

Najskôr teda súd zisťuje, či je možné nehnuteľnosť rozdeliť. Nejde o len o fyzickú možnosť deľby, ale najmä právnu. Vec sa musí dať rozdeliť tak, aby bol zachovaný jej účel a nedošlo k jej poškodeniu. Pozemky sa dajú deliť takmer vždy (tu pozor na obmedzenie deľby – zákaz drobenia poľnohospodárskej a lesnej pôdy podľa zákona č. 180/1995 Z.z. niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.).

Rozdelenie bytu si je možné prakticky len veľmi ťažko predstaviť. Rodinné domy za istých okolností deliť je možné, ale pri ich deľbe sa berie ohľad napr. na ochotu spoluvlastníkov investovať do technického vykonania deľby, prípadne zriadenia osobitných vchodov, priečok, vodomerov, elektromerov a pod. 

Čo ak sa nedá vec rozdeliť?

Ak súd ustáli, že vec sa deliť nedá „dobre možne“ potom môže prejsť ku skúmaniu druhej možnosti – prikázanie veci za náhradu. 

Súd môže rozhodnúť, že spoločná vec sa prikáže za náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom s povinnosťou finančne sa vyrovnať s ostatnými.

Ak nikto zo spoluvlastníkov vec nechce, môže súd rozhodnúť podľa tretej možnosti a nariadiť predaj veci a rozdelenie výťažku medzi spoluvlastníkov.

Kedy môže súd žalobu zamietnuť?

Za istých okolností môže súd rozhodnúť aj tak, že vec neprikáže za náhradu ani nenariadi jej predaj. 

Podľa § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka 

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

Ak nie je možné vec ani deliť, môže žalobu zamietnuť. Urobiť tak môže len ak strana konania namieta dôvody hodné osobitného zreteľa. Tie môžu byť rôzne, napr. spoluvlastník – osoba vyššieho veku, prípadne nemajetná by sa musela odsťahovať a nemá kam, prípadne na to nemá financie.

Prečo je dobré spoluvlastníkov najskôr vyzvať?

Výzva na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nie je samoúčelná a má svoj význam. Totiž v súdnom konaní hrajú pomerné dôležitú rolu aj náklady konania – trovy konania. Neúspešná strana konania musí v nahradiť trovy konania protistrane, ak súd nerozhodne tak, že žiadna zo strán nemá nárok na náhradu trov konania. Ak by sa podala žaloba bez toho, aby súd videl aspoň snahu o mimosúdne vyporiadanie, s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne tak, že neprizná náhradu trov konania nikomu. Lenže, ak budúci žalobca najskôr ostatných vyzve k tomu, aby sa vyporiadali mimosúdne a oni odmietnu a následne súd rozhodne presne tak, ako navrhoval, veľmi často si tým zvýši šancu na to, aby mu súd priznal aj náhradu trov konania (ak by musel žalobu nakoniec podať).

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát
Máte otázku? 
Kontaktujte ma a pokúsime sa nájsť odpoveď a riešenie…
konzultácia s právnikom