Kedy potrebujem advokáta?

potrebujem advokáta, potrebujem právnika, hľadám právnika, kedy si nájsť právnika, kedy potrebujem advokáta

Advokát vs. právnik vs. JUDr. vs. obhajca

Advokát a právnik nie je to isté. Každý advokát je síce právnik, ale nie každý právnik je automaticky aj advokát.

Podobne to platí aj pre titul JUDr. (doktor práv). Titul JUDr. dostane absolvent práva (s titulom Mgr.) potom, čo úspešne zloží rigoróznu skúšku a obháji rigoróznu prácu. Nie každý JUDr. je automaticky advokát. Mnoho advokátov má titul Mgr. (magister práv), pričom sú si absolútne rovní s kolegami advokátmi, ktorí majú titul JUDr..

No a napokon, kto je obhajca? Obhajca pomenovanie pre advokát obvineného v trestnom konaní. Je to teda len synonymum pre advokáta, ktorý zastupuje klienta – obvineného v trestnom konaní.

Kto je advokát?

Advokát je osoba zapísaná do zoznamu advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou, a to po splnení náročnej prípravy a ostatných podmienok uvedených v zákone, najmä niekoľkoročnú prax odborné semináre, advokátsku skúšku a pod. Tieto podmienky si môžete pozrieť v § 3 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii. 

Výkon advokácie (až na niektoré výnimky) prináleží výlučne advokátom. Teda v zásade len advokát môže poskytovať právne služby za odmenu.

Podľa § 1 ods. 2 zákona o advokácii:

Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.

Tým však nie je dotknuté oprávnenie notárov, patentových zástupcov, daňových poradcov a súdnych exekútorov, prípadne ďalších osôb poskytovať niektoré právne služby v súlade s osobitnými zákonmi, zamestnanca právnickej osoby alebo fyzickej osoby poskytovať právne služby osobe, u ktorej je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ak je poskytovanie právnych služieb súčasťou povinností vyplývajúcich z tohto vzťahu, osoby, ktorá vykonáva správu majetku podľa osobitných predpisov.

Poskytovanie právnych služieb mimo vyššie uvedeného je možné považovať za neoprávnené a v niektorých prípadoch dokonca aj trestné (§ 251 Trestného zákona – Neoprávnené podnikanie

Kedy by som si mal nájsť advokáta?

Odpoveď podľa môjho názoru veľmi subjektívna a individuálna. Každý človek je totiž iný. Niekto je odolnejší, niekto menej. Niekto dokáže argumentovať aj pod stresom, vie znášať vyhrážky a útoky protistrany, iného ochromí strach. 

Myslím si, že každý tento moment vie „vycítiť“ sám a vie si na túto otázku odpovedať.

Pri odpovedi na ňu je však dobré si uvedomiť pár vecí. Ak ste v živote neboli pred súdom, neviete ako to prebieha, nepoznáte základné pravidlá civilného, či trestného procesu, neviete, čo je dôkazné bremeno a kedy ho kto „nesie“, vnášate do prípadu príliš emócií, či subjektívnych prvkov, potom je viac než vhodné advokáta vyhľadať. Čím skôr, tým lepšie.

Niekedy stačí 1 konzultácia a zistíte, na čo máte a nemáte právo a ušetríte možno roky zbytočného súdneho konania a stovky (niekedy aj tisíce) eur. 

Advokát, ako to vyplýva zo zákona, pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy klienta v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Advokát je Váš partner a opora, ktorá ovláda nielen zákon, ale najmä judikatúru, názory odbornej verejnosti, má určité skúsenosti a prax, kedy hovoriť a kedy radšej ostať ticho. Vie kedy zaútočiť a kedy vyčkávať. 

Za tento príklad sa na mňa bude možno niekto hnevať avšak ak to vezmeme veľmi zjednodušene, aj auto si možno viete opraviť bez mechanika. Kúpite si súčiastku namontujete ju a jazdíte. Nevšimnete si však, že zároveň s ňou bolo vhodné (potrebné) vymeniť aj inú. Alebo ste nedodržali správny postup a teraz budete musieť ísť aj tak do servisu a oprava bude stáť možno raz toľko. 

Všetko je o rozhodnutiach a ich dôsledkoch. Ak si advokáta zvolíte, je to v poriadku. Ak si ho nezvolíte, tiež je to v poriadku. Obe rozhodnutia majú svoje dôsledky. Možno uspejete aj bez advokáta, vedzte však, že ak má advokát vstúpiť do rozbehnutého konania, je to vždy ťažšie a “škody” sa už nedajú tak ľahko napraviť (ak vôbec).

Preto, ak si netrúfate, či sa bojíte toho, čo Vás čaká potom je advokát správna voľba. Či ho potrebujete alebo nie musíte vedieť najlepšie Vy sami. 

Kedy musím mať advokáta?

Neexistuje všeobecná povinnosť mať advokáta. Zákon ukladá povinnosť byť zastúpený advokátom len v niektorých prípadoch. Dokonca existujú aj výnimky, kedy pokiaľ ste osobou, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (pre účely tohto článku budeme používať pojem „právnik“), alebo je právnikom Váš zástupca, tak nemusíte mať advokáta. Vždy to závisí od druhu konania.

Pozrime sa na najčastejšie z nich.

Kedy potrebujem advokáta – CIVILNÉ KONANIE

Podľa § 90 Civilného sporového poriadku

Strana musí byť zastúpená advokátom v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom, reštrukturalizáciou, verejnou preventívnou reštrukturalizáciou alebo neverejnou preventívnou reštrukturalizáciou, v sporoch z ochrany hospodárskej súťaže, v sporoch z nekalého súťažného konania, v sporoch z ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo a v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva.

To neplatí, ak je
a) stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.

(2) Ak si strana nezvolí advokáta ani v primeranej lehote určenej súdom, na jej úkony sa neprihliada; o tom súd stranu poučí.

Podľa ustanovenia § 91 Civilného sporového poriadku

V sporoch z ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, v sporoch z ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, v sporoch z právnych vzťahov zo zmenky, šeku alebo iného cenného papiera a v sporoch medzi podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti sa zastúpenie nepripúšťa; to neplatí, ak je zástupcom osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.

Toto ustanovenie hovorí o situácii, kedy ak sa rozhodnete, že sa chcete nechať na súde zastúpiť, nemôže byť zástupcom ktokoľvek. Zástupca musí mať minimálne vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (nemusí byť advokát). Vyššie menované spory však nie sú ani skutkovo, ani právne jednoduché, preto je vhodné zvážiť, že Vašim zástupcom už bude priamo advokát.

Ak potrebujete podať dovolanie, potom tiež existuje povinnosť byť zastúpený advokátom. Ak nie ste právnikom.

Podľa § 429 Civilného sporového poriadku

(1) Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom.
(2) Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je
a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.

Ak ste teda právnikom potom nemusíte mať advokáta. V opačnom prípade v týchto konaniach advokáta mať musíte.

Kedy potrebujem advokáta – TRESTNÉ KONANIE:

Kedy musíte mať obhajcu upravuje zákon 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v § 37 a 38:

§ 37

(1) Po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu už v prípravnom konaní, ak
a) je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave,
b) je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
c) ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine,
d) ide o konanie proti mladistvému,
e) ide o konanie proti ušlému.
(2) Obvinený musí mať obhajcu aj vtedy, ak to považuje súd a v prípravnom konaní prokurátor alebo policajt za nevyhnutné najmä preto, že majú pochybnosť o spôsobilosti obvineného náležite sa obhajovať.
(3) Obvinený musí mať obhajcu aj v konaní o vydanie do cudziny a v konaní, v ktorom sa rozhoduje o uložení ochranného liečenia s výnimkou protialkoholického liečenia alebo protitoxikomanického liečenia.
(4) Ak ide o prípad podľa odseku 1 písm. c), obvinený sa môže po prvej porade s obhajcom výslovným vyhlásením vzdať práva na povinnú obhajobu. Toto vyhlásenie môže vziať späť. Úkony vykonané po výslovnom vyhlásení o vzdaní sa práva na povinnú obhajobu do späťvzatia tohto vyhlásenia sa nemusia opakovať.

§ 38

(1) Vo vykonávacom konaní, v ktorom súd rozhoduje na verejnom zasadaní, musí mať odsúdený obhajcu, ak
a) je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
b) ide o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody mladistvého, ktorý v čase konania verejného zasadania nedovŕšil osemnásty rok,
c) je vo väzbe, alebo
d) sú pochybnosti o jeho spôsobilosti náležite sa obhajovať.

(2) V konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch musí mať odsúdený obhajcu, ak
a) ide o prípady uvedené v § 37 ods. 1 písm. a), b) alebo c),
b) je mladistvý a v čase konania verejného zasadania o mimoriadnom opravnom prostriedku nedovŕšil osemnásty rok,
c) sú pochybnosti o jeho spôsobilosti náležite sa obhajovať,
d) ide o konanie proti odsúdenému, ktorý zomrel.

(3) Ak ide o prípad podľa § 37 ods. 1 písm. c), obvinený sa môže po prvej porade s obhajcom výslovným vyhlásením vzdať práva na povinnú obhajobu. Toto vyhlásenie môže vziať späť. Úkony vykonané po výslovnom vyhlásení o vzdaní sa práva na povinnú obhajobu do späťvzatia tohto vyhlásenia sa nemusia opakovať.

Pokiaľ si advokáta v týchto prípadoch nezvolíte, bude Vám pridelený štátom. Platí však pravidlo, že pokiaľ si zvolíte advokáta, potom má splnomocnený advokát prednosť, pred tým, ktorého Vám ustanovil štát.

Kedy potrebujem advokáta – SPRÁVNE PRÁVO:

Povinnosť „mať“ advokáta upravuje zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v § 49:

§ 49

(1) Žalobca musí byť v konaní pred správnym súdom zastúpený advokátom; to neplatí, ak má žalobca, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na správnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby. Splnomocnenie udelené advokátovi nemožno obmedziť.

(2) Žalobca nemusí byť zastúpený podľa odseku 1
a) v konaní podľa § 23 ods. 2 písm. e) až g),
b) v konaní podľa § 6 ods. 2 písm. b) až e), g) a i),
c) v konaní o správnej žalobe vo veciach slobodného prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu,
d) ak je žalovaným Centrum právnej pomoci.

(3) Advokát je oprávnený dať sa v konaní zastupovať iným advokátom.

Kedy potrebujem advokáta – ÚSTAVNÉ PRÁVO:

Ak potrebujete podať ústavnú sťažnosť a iniciovať konanie pred Ústavným súdom SR, tak podľa § 34 a 35 zákona č. 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde platí, že:

§ 34

(1) Navrhovateľ musí byť v celom konaní zastúpený advokátom, ak odsek 2 alebo § 35 neustanovuje inak.

(2) Ak je navrhovateľ advokátom, nemusí byť v konaní zastúpený.

§ 35

(1) Orgán verejnej moci ako účastníka konania zastupuje osoba oprávnená konať v jeho mene alebo ňou poverený zástupca, ktorý musí mať vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Skupinu poslancov národnej rady podľa čl. 130 ods. 1 písm. a) ústavy ako účastníka konania zastupuje poverený zástupca. Orgán verejnej moci, ako aj skupina poslancov národnej rady podľa čl. 130 ods. 1 písm. a) ústavy sa môžu v konaní nechať zastúpiť advokátom.

(2) Za súd ako navrhovateľa podľa čl. 130 ods. 1 písm. d) ústavy koná príslušný sudca alebo predseda príslušného senátu.


Ak potrebujete advokáta a váhate možno Vám pomôže sa o tom porozprávať a zhodnotiť situáciu. V prípade záujmu ma pokojne kontakujte. Spoločne sa pokúsime nájsť riešenie a vhodný postup.

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát
 
konzultácia s právnikom