Zodpovednosť zhotoviteľa za vady a škodu

zodpovednosť za vady zhotoviteľa, zmluva o dielo zodpovednosť za vady, reklamácia stavby, reklamácia rekonštrukcie

Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela a škodu

Zmluva o dielo je upravená v Občianskom aj Obchodnom zákonníku. V tomto článku sa budeme venovať zmluve o dielo podľa Občianskeho zákonníka, konkrétne asi najčastejším typom zmluvy o dielo, a to

  • zmluvy o zhotovení veci na zákazku a
  • zmluvy o oprave alebo úprave veci
Základnou povinnosťou zhotoviteľa, je vykonať dielo riadne a včas.

Vyplýva to z § 633 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého:

Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme.

Ako už v praxi býva zvykom, nie vždy sa to podarí a objednané dielo nie je vždy zhotovené tak, ako by malo byť. V takom prípade prichádza na rad uplatňovanie zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela.

Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela pri zhotovení veci na zákazku

Ak ide o zhotovenie veci na zákazku, vznikne objednávateľovi právo, aby mu zhotoviteľ podľa jeho objednávky vec zhotovil, a povinnosť zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie veci.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vec zhotovená na zákazku pri prevzatí objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Pri zhotovení stavby je záručná doba tri roky. Vykonávací predpis (napr. vyhláška, či nariadenie vlády) môže ustanoviť, že pri niektorých častiach stavieb môže byť záručná doba kratšia, vždy však najmenej osemnásť mesiacov.

Rovnako zhotoviteľ zodpovedá za to, že vec má vlastnosti, ktoré si objednávateľ pri zákazke vymienil. Čiže, ak si objednávateľ objednal, aby dielo malo nejaké špeciálne vlastnosti, potom zhotoviteľ zodpovedá aj za ich kvalitu.

Tu, by si mal zhotoviteľ dávať pozor a odborne zhodnotiť, či takúto požiadavku možno zrealizovať, alebo nie. Pretože zhotoviteľ dokonca zodpovedá aj za vady vykonanej zákazky, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného objednávateľom alebo nevhodnosť jeho pokynov. To však platí len v prípade, ak objednávateľa na vadnosť materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil.

Zhotoviteľ by mal samozrejme vedieť takéto upozornenie preukázať, preto odporúčam, aby bolo zachytené minimálne v emaile, či SMS.

Ak vznikne na diele vada, potom je potrebné ju uplatniť u zhotoviteľa, a to v príslušnej záručnej dobe. Inak toto právo zanikne.

Spôsob odstránenia vady upravuje § 648 Občianskeho zákonníka.

Podľa § 648 Občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.
(2) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.

Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela pri zmluve o úprave a oprave veci

V prípade, ak sa rozhodnete o opravu, či úpravu existujúcej veci (nejde teda o zhotovenie/ vytvorenie novej veci), tak sa právny vzťah spravuje ustanoveniami § 625 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Ak ide o opravu alebo úpravu veci, vznikne objednávateľovi právo, aby mu zhotoviteľ podľa jeho objednávky vykonal opravu alebo úpravu veci; zhotoviteľovi vznikne právo, aby mu objednávateľ zaplatil cenu za opravu alebo úpravu veci. Opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia. Úpravou veci je činnosť, ktorou sa najmä mení povrch veci alebo jej vlastnosti.

Zodpovednosť za riadne vykonanie úpravy/ opravy je upravená veľmi podobne.

Podľa zákona platí, že zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava alebo úprava pri prevzatí veci objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

Záručná doba je tri mesiace, ak nie je dojednaná alebo osobitnými predpismi ustanovená inak; pri stavebných prácach je záručná doba najmenej osemnásť mesiacov.

Zhotoviteľ zodpovedá tiež za vady, ktorých príčinou je vadnosť veci, ktorá sa má opraviť alebo upraviť, alebo nevhodnosť pokynov objednávateľa, ak ho na vadnosť veci alebo nevhodnosť pokynov neupozornil. Teda aj tu si musí zhotoviteľ dávať pozor na to, aby pokiaľ sú pokyny objednávateľa nevhodné a na tieto ich upozorniť. V opačnom prípade bude zodpovedať za vady.

Spôsob odstránenia vád upravuje § 655 Občianskeho zákonníka

(1) Ak je vec opravená alebo upravená vadne, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.

Aj tu musí objednávateľ uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za vady u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak toto právo zanikne.

Kedy namietať vady a kedy žiadať náhradu škody?

Táto otázka je v praxi vždy pomerne komplikovaná. Niekedy sa totiž veľmi ťažko rozlišuje, čo je vada a čo je následok vady.

Je potrebné rozlišovať čo je príčina, následok a dôsledok. Ak má zhotoviteľ vykonať nejakú činnosť (dielo, opravu, úpravu), musí ju vykonať riadne a technologicky správne, aby bol naplnený účel zmluvy. Ak si majiteľ domu objedná zhotovenie fasády, ktorá je zhotovená nesprávne, potom má právo reklamovať vady a žiadať, aby bola táto vada (nesprávne zhotovená fasáda) odstránená. Ak však majiteľovi začnú v dome plesnivieť steny, opadávať vnútorné murivo a pod., potom už ide o dôsledok vadne zhotovenej úpravy, a teda v takom prípade sa už rozprávame o nároku na náhradu škody.

Podobne to vidí aj Najvyšší súd ČR, ktorý v rozhodnutí sp.zn. 25Cdo/1619/2007 uviedol:

„Zhotoviteľ stavby zodpovedá za vady svojej práce (napr. za chybne vykonanú hydroizoláciu). Ak však v dôsledku takto chybne vykonaného diela dôjde k poškodeniu muriva, zdvihnutiu podláh, rastu plesní, ide o ujmu, ktorú možno nahradiť v rámci nároku na náhradu škody.“

Ako postupovať pri zodpovednosti zhotoviteľa za vady a škodu?

Majiteľ by tak na základe vyššie uvedeného príkladu mohol uplatniť svoj nárok zo zodpovednosti za vady a podľa typu zmluvy o dielo žiadať napr. bezplatne odstrániť vady a zároveň nahradiť spôsobenú škodu, ktorá vznikla ako dôsledok vád.

V prvom rade je potrebné zadokumentovať všetky nedostatky.

V dnešnej dobe už nielen prostredníctvom fotiek, ale napr. aj videom.

Ďalej je potrebné spísať reklamáciu a túto odoslať zhotoviteľovi. V nej opísať všetky vady, ako sa prejavujú a čo požadujete. Ak v dôsledku nich vznikla škoda, je potrebné túto uplatniť u zhotoviteľa.

Ak zhotoviteľ nebude ochotný napraviť svoje pochybenie, potom neostane nič iné, len podať žalobu a domáhať sa nárokov zo zodpovednosti za vady zhotoviteľa, ale aj nároku na náhradu škody.

V súdnom konaní je potrebné rozsah vád a škôd preukázať a tiež sa pravdepodobne nevyhnete tomu mať vyjadrenie znalca z odboru stavebníctva.

Ak neviete, či ide o zmluvu o zhotovení veci na zákazku, či zmluvu o oprave / úprave veci, prípadne neviete, na čo máte a nemáte nárok, oslovte radšej advokáta, aby Vám pomohol stanoviť presný postup.

Mám si dať vady opraviť inej firme?

Na to nie sú právne názory ešte úplne ustálené.

Na jednej strane je potrebné chápať, že človek potrebuje riadne bývať a fungovať (ak sa rozprávame o stavbe), na strane druhej je tu zákon. Zmluvný vzťah je medzi Vami a zhotoviteľom. Teda aj zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela, je dvojstranný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Ak u neho neuplatníte vady a dáte si ich odstrániť u inej firmy a následne budete nárok uplatňovať ako škodu, môže sa stať, že neuspejete a súd skonštatuje, že ste si mali uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady, prípadne tento nárok žalovať a nie nechať inú firmu opraviť vady a následne žalovať náhradu škody. Preto je vhodnejšie sa radšej porozprávať s advokátom, aby ste neurobili chybu.

Podrobnejšie sa môžeme tejto otázke venovať v osobitnom článku niekedy inokedy.

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát
Máte problém týkajúci sa vadne zhotovenej stavby, či vykonanej opravy? 
 
 
 
konzultácia s právnikom