Obhajca v trestnom konaní. Potrebujem ho?

potrebujem advokáta, potrebujem právnika, hľadám právnika, kedy si nájsť právnika, kedy potrebujem advokáta

Obhajca v trestnom konaní. Potrebujem ho?

Ako kedy. Obhajca má v trestnom konaní určite svoje miesto a veľmi dôležitú úlohu a podľa zákona ho musíte mať len v niektorých prípadoch. V ostatných prípadoch je len na Vás, či si obhajcu zvolíte, alebo nie. Predtým, než sa rozhodnete obhajovať sa v trestnom konaní sami, dobre si to premyslite. Trestné stíhanie je vážna vec s ešte vážnejšími možnými dôsledkami.

Práva obvineného v trestnom konaní

Obvineným je osoba, ktorej bolo vznesené obvinenie zo spáchania nejakého trestného činu. Obvinený má určité práva, ktoré by mu mali garantovať spravodlivé vyšetrovanie, stíhanie a trestný proces. Tieto práva sú garantované Ústavou Slovenskej republiky a Trestným poriadkom.

Obvinený má nasledovné práva:

 • právo (nie povinnosť) vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich
 • odoprieť vypovedať (aj bez uvedenia dôvodu)
 • uvádzať okolnosti a vysvetlenia týkajúce sa prípadu, 
 • navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na jeho obhajobu, 
 • robiť návrhy a podávať žiadosti a opravné prostriedky.
 • nazerať do spisov
 • zvoliť si obhajcu – pričom môže žiadať, aby bol vypočúvaný len za jeho účasti a aby sa obhajca zúčastnil aj na iných úkonoch prípravného konania
 • radiť sa s obhajcom – a to počas úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom. S obhajcom sa však v priebehu svojho výsluchu nemôže radiť o tom, ako odpovedať na položenú otázku. Ak je obvinený zadržaný, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, môže s obhajcom hovoriť bez prítomnosti tretej osoby; to neplatí pre telefonický rozhovor obvineného s obhajcom počas výkonu väzby, ktorého podmienky a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis
 • ak si obvinený obhajcu nezvolí môže mu byť za splnenia zákonných podmienok ustanovený štátom.
 • “právo na telefonát” – obvinený, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý má právo najviac dvakrát počas obmedzenia osobnej slobody na vlastné náklady telefonicky komunikovať s osobou, ktorú označí, ak tým nedôjde k ohrozeniu účelu trestného konania a je to technicky možné, a to v trvaní najviac 20 minút.

Kto je obhajca?

Obhajca môže byť len advokát. Ide teda o advokáta, ktorý je zapísaný v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Obhajca môže byť zvolený alebo ustanovený, pričom zvolený obhajca má prednosť pred obhajcom, ktorý je ustanovený štátom.

Kedy musí mať obvinený obhajcu?

To upravuje § 37 Trestného poriadku a nasledujúce.

Po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu už v prípravnom konaní, ak

 • je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave,
 • je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
 • ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine (v tomto prípade sa obvinený môže po prvej porade s obhajcom výslovným vyhlásením vzdať práva na povinnú obhajobu)
 • ide o konanie proti mladistvému,
 • ide o konanie proti ušlému.
 • ak to považuje súd a v prípravnom konaní prokurátor alebo policajt za nevyhnutné najmä preto, že majú pochybnosť o spôsobilosti obvineného náležite sa obhajovať
 • v konaní o vydanie do cudziny 
 • v konaní, v ktorom sa rozhoduje o uložení ochranného liečenia s výnimkou protialkoholického liečenia alebo protitoxikomanického liečenia.

V tzv. vykonávacom konaní, v ktorom súd rozhoduje na verejnom zasadaní, musí mať odsúdený obhajcu, ak
a) je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
b) ide o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody mladistvého, ktorý v čase konania verejného zasadania nedovŕšil osemnásty rok,
c) je vo väzbe, alebo
d) sú pochybnosti o jeho spôsobilosti náležite sa obhajovať.

V konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch musí mať odsúdený obhajcu, ak
a) ide o prípady uvedené v § 37 ods. 1 písm. a), b) alebo c),
b) je mladistvý a v čase konania verejného zasadania o mimoriadnom opravnom prostriedku nedovŕšil osemnásty rok,
c) sú pochybnosti o jeho spôsobilosti náležite sa obhajovať,
d) ide o konanie proti odsúdenému, ktorý zomrel.

Aké práva má obhajca v trestnom konaní?

Obhajca je oprávnený

 • robiť v mene obvineného návrhy, 
 • podávať v mene obvineného žiadosti a opravné prostriedky, 
 • nazerať do spisov 
 • zúčastniť sa podľa ustanovení tohto zákona v konaní pred súdom úkonov, ktorých má právo zúčastniť sa obvinený, a vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní úkonov podľa § 213 ods. 2 až 4.
 • vo všetkých štádiách trestného konania vyžiadať si vopred kópiu alebo rovnopis zápisnice o každom úkone trestného konania. Orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné mu vyhovieť; 
 • na náklady obhajoby zaobstarávať a predkladať dôkazy  

Výhody zvolenia obhajcu

Obhajca je podľa §44 ods. 1 Trestného poriadku povinný poskytovať obvinenému – klientovi potrebnú právnu pomoc, na obhajovanie jeho záujmov účelne využívať prostriedky a spôsoby obhajoby uvedené v zákone, najmä starať sa o to, aby boli v konaní náležite a včas objasnené skutočnosti, ktoré obvineného zbavujú viny alebo jeho vinu zmierňujú.

Obhajca je partnerom obvineného – klienta, ktorému poskytuje právnu pomoc v trestnom konaní. 

Obhajca by mal byť odborníkom na trestné právo a trestné konanie. Môže obvinenému klientovi poskytnúť komplexnú právnu pomoc a poradiť mu, ako by mohol postupovať v trestnom konaní a aké sú jeho práva. Obhajca môže navrhovať dôkazy a uvádzať právne argumenty, ktoré by mohli vinu klienta zmierniť, alebo ho viny úplne zbaviť.

Niekedy je však v trestnom konaní zložité vyvrátiť vinu klienta úplne a podarí sa to len sčasti. V takom prípade ale je možné stále bojovať aspoň o miernejší (nižší) trest. 

Obhajca vie, na ktoré skutočnosti je potrebné v rámci trestného konania poukázať a ktoré skutočnosti by mohol súd vziať do úvahy na to, aby klient mal šancu na miernejší trest.

Obhajca má oprávnenie vykonávať rôzne úkony v trestnom konaní a klientovi okrem iného:

 • poskytuje vysvetlenia a informácie o jeho právach a povinnostiach v trestnom konaní
 • radí obvinenému, ako by mohol v trestnom konaní postupovať 
 • priebežne analyzuje skutočnosti kladené klientovi za vinu, ako aj dôkazy a možnosti obhajoby a navrhuje možnú stratégiu obhajoby
 • v priebehu konania poukazuje na skutočnosti, ktoré vyvracajú vinu klienta, alebo túto aspoň zmierňujú, prípadne poukazuje na tie skutočnosti, ktoré by mohli klientovi zabezpečiť nižší trest

Záver

Obvinený má v trestnom konaní svoje práva, ktoré štát zastúpený políciou, prokuratúrou a v neposlednom rade aj súdom, musia byť dôsledne dodržiavané a rešpektované. 

V trestnom práve totiž platí, že pokiaľ došlo k spáchaniu trestného činu, je to štát, kto musí odhaliť páchateľa trestného činu a vinu mu bez dôvodných pochybností preukázať. Dovtedy platí prezumpcia (predpoklad) neviny. To však musí urobiť len zákonným spôsobom. 

Jednou z úloh obhajcu je okrem iného aj dohliadať na to, aby klient bol stíhaný len na základe zákona, spravodlivo, aby sa poukazovalo nielen na skutočnosti, ktoré svedčia proti nemu, ale aj na tie, ktoré jeho vinu zmierňujú, alebo úplne vyvracajú a až potom, pokiaľ sa naozaj jeho vina bez pochyby preukáže, aby trest ktorý dostane, bol spravodlivý.

Obhajca bude stáť po Vašom boku a bojovať za Vaše práva

Pri trestnom stíhaní klient “nestojí” proti inej fyzickej, či právnickej osobe, ako je to v civilnom konaní. Nie. “Stojí” proti štátu zastúpenému políciou a prokuratúrou a advokát je často jednou z mála osôb, ktorá po vznesení obvinenia stojí pri ňom (na jeho strane).

Právo je komplikovaná, neustále sa meniaca kategória. Každý deň pribúdajú nové a nové rozhodnutia súdov, ktoré vytvárajú právnu prax. V nej je niekedy zložité sa orientovať aj právnikom, nieto ešte laikom. Dobrý advokát sa neustále vzdeláva a snaží sa mať prehľad v aktuálnych trendoch rozhodovacej praxe a vie, čo je vhodné pri obhajobe použiť. Nie všetko, čo pomohlo inej osobe, musí automaticky pomôcť aj Vám.

Pokiaľ ste si istí, že v rámci vyšetrovania a následného súdneho konania budete vedieť poukázať na všetko, čo svedčí vo Váš prospech a veríte, že v rámci trestného konania bude poukazované aj na to, čo svedčí vo Váš prospech (nielen na to, čo svedčí proti Vám) potom obhajcu nepotrebujete.

Ak sa ale obávate a chcete mať po svojom boku niekoho, kto bude dohliadať na dôsledné dodržiavanie Vašich práv, zákonnosť získaných dôkazov, poukazovať na skutočnosti, ktoré svedčia vo Váš prospech, potom odporúčam vyhľadať advokáta a dohodnúť sa na obhajobe.

Prípad je potrebné vždy prekonzultovať, analyzovať situáciu a možnosti. 

Preto pokiaľ máte záujem o obhajobu a chcete po svojom boku niekoho, kto bude za Vaše práva bojovať spoločne s Vami, ste na správnom mieste.

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát (obhajca)
konzultácia s právnikom