Ako vymáhať dlžné výživné?

ako vymáhať dlžné výživné, náhradné výživné, zanedbanie povinnej výživy

Ak chcete vymáhať dlžné výživné, najskôr je potrebné stanoviť správny postup.

Podľa ustanovenia § 62 ods. 1 a 2 Zákona o rodine platí, že

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

V praxi je potrebné rozlišovať dve situácie, a síce, či máte výživné určené súdom, alebo nie.

Výživné nebolo určené súdom

V prípade, ak výživné ešte nebolo určené súdom je potrebné podať na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti.

Nie, nestačí, keď máte medzi sebou, ako rodičia ústnu, či dokonca aj písomnú dohodu. Podľa zákona je takáto dohoda nevykonateľná, pretože nie je schválená súdom (§ 24 ods. 4 Zákona o rodine). V praxi to znamená, že nemôžete požiadať exekútora, aby túto dohodu exekvoval.

Podľa § 65 Zákona o rodine

Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného. Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní. Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh.

Najskôr teda napíšte návrh na určenie výživného a podajte ho na súd. Ten zhodnotí možnosti, schopnosti a majetkové pomery rodičov a odôvodnené potreby dieťaťa a podľa toho rozhodne o výške výživného. Súd môže rovnako rozsudkom schváliť dohodu rodičov o výške výživného.

Takéto rozhodnutie sa potom stáva exekučným titulom. To znamená, že pokiaľ by výživné nebolo platené riadne a včas, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie.

Výživné bolo určené súdom

Pokiaľ už máte v rukách rozhodnutie súdu, ktorým súd určil výšku výživného a povinný rodič svoju povinnosť riadne a včas podľa tohto rozhodnutia neplní, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie dlžné výživné vymôcť prostredníctvom súdneho exekútora.

Dôležité je, aby ste mali doložku právoplatnosti a vykonateľnosti rozsudku.

Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronicky a môže Vám s ním pomôcť advokát, alebo exekútor. Tí podajú elektronicky návrh na súd a ten náhodným výberom pridelí exekútora, ktorý bude dlžné výživné vymáhať.

Dlžné výživné – mám podať trestné oznámenie?

Podľa § 207 Trestného zákona

(1) Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Kto sa najmenej dva mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze,
b) závažnejším spôsobom konania, alebo
c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.

Pozor, výživné Vám polícia nevymôže, avšak podanie trestného oznámenia v prípade, keď sú podľa Vás naplnené znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu môže “napomôcť” dlžníkovi k tomu, aby si uvedomil svoju zodpovednosť a povinnosti.

Často sa stáva, že povinný rodič v prípade predvolania na políciu využije tzv. účinnú ľútosť (§ 86 ods. 1 písm. a) Trestného zákona), zaplatí dlžné výživné, čím sa zastaví trestné stíhanie. Nie je to však pravidlo a primárne by sa dlh mal vymáhať prostredníctvom civilnej cesty – teda návrhu na určenie výživného na súd a následne návrhu na vykonanie exekúcie.

Kedy mám nárok na náhradné výživné?

Nárok na náhradné výživné upravuje zákon č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom. Na to, aby Vám vznikol nárok na náhradné výživné, musia byť splnené podmienky podľa zákona. Tie upravuje najmä § 2, podľa ktorého:

Oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak

a) spĺňa jednu z týchto podmienok:

1. súdu bol podaný návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom z dôvodu, že rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej bola rozhodnutím súdu uložená povinnosť platiť výživné oprávnenej osobe (ďalej len „povinná osoba“), neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným rozhodnutím súdu; lehota na plnenie vyživovacej povinnosti sa na účely tohto zákona považuje za zachovanú, ak povinná osoba splní vyživovaciu povinnosť v plnej výške po lehote určenej rozhodnutím súdu najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca,

2. preukáže potvrdením Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej len „centrum“) ako prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa osobitného predpisu alebo podľa medzinárodných dohovorov, že
2a. návrh na výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného bol postúpený príslušnému prijímajúcemu orgánu v cudzine alebo

2b. vymáhanie výživného z cudziny nie je možné; to neplatí, ak vymáhanie výživného z cudziny nie je možné z dôvodu neposkytnutia súčinnosti žiadateľa o náhradné výživné centru,

3. oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok,

4. úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako 0,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,

5. rozhodnutím súdu bola povinnej osobe uložená povinnosť poukazovať výživné pre oprávnenú osobu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“),

b) plní povinnú školskú dochádzku, ak je oprávnenou osobou dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku; podmienka sa považuje za splnenú, kým z písomného oznámenia riaditeľa školy nevyplynie, že zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky tejto oprávnenej osoby,

c) zdržiava sa

1. na území Slovenskej republiky alebo
2. mimo územia Slovenskej republiky z dôvodu štúdia v cudzine a

d) má na území Slovenskej republiky
1. trvalý pobyt, alebo
2. prechodný pobyt, ak ide o oprávnenú osobu, ktorej sa poskytla doplnková ochrana.

Detailné podmienky a postup si môžete prečítať priamo na stránke Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR.

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

Potrebujete pomôcť s vymáhaním dlžného výživného?

konzultácia s právnikom