Budeme mať tabuľkové výživné?

tabuľkové výživné

Budeme mať tabuľkové výživné aj na Slovensku?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci projektu Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende prijalo  Metodiku pre výpočet výživného rodičov k deťom, tzv. tabuľkové výživné. 

Je však hneď potrebné povedať, že tabuľkové výživné na Slovensku nemáme a mať zatiaľ ani nebudeme. Teda minimálne nie v záväznej forme, napr. vo forme záväznej tabuľky, podľa ktorej by súd musel výživné za každých okolností určiť. Uvedená metodika a tabuľka bude mať “len” odporúčací a nezáväzný charakter. 

Metodika bola prijatá z dôvodu rozdielnosti súdnej praxe v rámci súdov. Cieľom bola snaha túto súdnu prax zjednotiť a stanoviť základné východiská a spôsob výpočtu výživného na dieťa.

Ako sa bude teda výživné určovať?

Až súdna prax ukáže, akým spôsobom sa implementuje táto metodika do rozhodnotí súdov. Zákon sa nemení a stále ostáva v platnosti, že súd u nás určuje výživné len podľa zákona a podľa vlastnej úvahy na základe zisteného stavu, okolností prípadu, odôvodnených potrieb dieťaťa a možností a schopností rodičov. 

Súd je pri určovaní výživného na maloleté deti viazaný zákonom a vychádza najmä z § 75 ods. 1 Zákona o rodine:

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Jediné “presné percento”, ktoré musí súd rešpektovať, je tzv. minimálne výživné, pri ktorom platí, že každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa.

Po novom si však v záujme právnej istoty a predvídateľnosti súdnych rozhodnutí môže “pomôcť” metodikou, ktorú prijalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Ako uvádza samotná metodika:

“Cieľom metodiky je stanoviť objektívne kritériá založené na relevantných ukazovateľoch, vytvoriť základ pre transparentný výpočet výšky výživného a zabezpečiť tak maximálnu možnú mieru oprávnenosti výpočtu a rovnakým prístupom určiť optimálne výživné pre dieťa, aby sa zároveň zefektívnila rozhodovacia činnosť súdov a aby sa účastníkom konania zabezpečil rovnaký prístup k spravodlivosti.”

Ako vyzerá tabuľkové výživné podľa metodiky?

tabuľkové výživné, tabuľkové výživné v SR

Ako uvádza metodika, pre určenie správnej výšky vyživovacej povinnosti je nevyhnutné tabuľku používať nasledujúcim spôsobom v uvedenom poradí:

1. určenie čistého príjmu povinného rodiča
2. priradenie životnej etapy dieťaťa
3. zohľadnenie počtu vyživovacích povinností rodiča
4. zohľadnenie miery starostlivosti o dieťaťa a styku s dieťaťom

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,  Metodika pre výpočet výživného rodičov k deťom, tzv. tabuľkové výživné. 

Zhrnutie

Právo nie je matematika. Nie je možné striktne “nahádzať” do vzorca premenné a na základe toho požadovať nejaký nárok (v tomto prípade výživné). Vždy je potrebné prihliadnuť na individuálne okolnosti prípadu. Tabuľkové výživné bude podľa môjho názoru určite pomôckou nielen pre súdy, ale aj pre advokátov a rodičov. Až prax však ukáže, akou užitočnou. 
 
JUDr. Patrik Ozimanič, advokát
Potrebujete pomôcť s výživným?
Kontaktujte ma… 
konzultácia s právnikom