Ako riešiť susedské spory?

susedské spory

Susedské spory sú pomerne častá a komplikovaná problematika, ktorá nemá vždy priamočiare a rovnaké riešenie, pretože susedské spory sú rôznorodé.

Hlučný sused, dupot z bytu nad Vami, orezávanie konárov Vášho stromu, padanie lístia, tienenie, zápach a veľa ďalších. Tak, ako existuje množstvo typov susedských sporov existuje aj viacero spôsobov a prístupov v ktomu, ako susedský spor možno riešiť. Vždy to však závisí od situácie. V tomto článku sa pozrieme na základné všeobecné možnosti, aké existujú v prípade problému so susedom.

Riešenie susedského sporu možno rozdeliť do dvoch právnych rovín – civilnej roviny a verejnoprávnej roviny.

Susedské spory – Civilná rovina

V občianskoprávnej (civilnej) rovine je právnym základom pri riešení susedského sporu § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Každý má právo na to, aby svoj majetok nerušene užíval.

Pokiaľ do jeho práva na pokojné užívanie majetku niekto zasahuje, musíme skúmať či je tento zásah oprávnený, alebo nie.

V podstate hovoríme o tzv. imisiách. Imisie sú, veľmi zjednodušene povedané, rôznorodé prejavy (vplyvy/ zásahy), ktoré neoprávnene zasahujú do práva inej osoby. Alebo povedané inými slovami, imisia je prejav konania jedného vlastníka, ktorý neoprávnene zasahuje do práva iného vlastníka.

Zákon demonštratívne (príkladmo) vymenúva niektoré druhy imisií. Nejde teda o konečný výpočet a imisiou (neoprávneným zásahom) môže byť aj iný vplyv, než uvedený v tomto ustanovení.

Na to, aby bola imisia považovaná za neoprávnenú musí dosiahnuť určitú intenzitu. Nestačí teda akýkoľvek zásah.

Zároveň sa musí posudzovať aj miesto a čas tejto imisie. Imisie sa posudzujú z ohľadom na miestne pomery a zvyklosti, pretože zásah iného vlastníka je neoprávnený až keď presahuje mieru primeranú miestnym pomerom, alebo vážne ohrozuje výkon práv iného vlastníka.

Štekanie psa bude inak vnímané v bytovom dome a inak napr. na dedine. Tiež nebude ničím nezvyčajným, počas pracovného týždňa, či napr. v sobotu sused naštartuje traktor a odíde ním, prípadne začne píliť cirkulárom drevo. Každá situácia sa však posudzuje individuálne.

Základom je ale zásada, podľa ktorej moje práva končia tam, kde začínajú práva iného, prípadne rímska zásada „neminem laedere“ – nikomu neškodiť.

Vlastník veci má samozrejme výsostné právo svoj majetok užívať spôsobom, akým uzná za vhodné, ale len do tej miery, aby bol ten výkon oprávnený a nezasahoval do práv inej osoby. Potom už takýto jeho výkon vlastníckeho práva, nebude požívať právnu ochranu, pretože bude neoprávnený.

Ako je možné riešiť susedský spor civilnou cestou?

1. Neformálne oslovenie suseda 

Vždy je dobré  pokúsiť sa veci riešiť zmierne a „nehrotiť“ ich. Preto je vhodné osloviť suseda neformálne a pokúsiť sa situáciu vyriešiť dohodou, či kompromisom. Inak povedané, porozprávať sa o tom a skúsiť situáciu vyriešiť.

2. Zásah obce (obnovenie pokojného stavu)

Každá obec má podľa § 5 Občianskeho zákonníka právo zakročiť:

„Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.“

Obec si tak môže predvolať oboch susedov a ľudovo povedané im dohovoriť a pokúsiť sa dosiahnuť zmier z pozície autority. Samozrejme musí byť na strane starostu, či primátora ochota, či skôr odvaha, vstúpiť do sporu a pokúsiť sa z pozície úradnej osoby – autority, spor vyriešiť a obnoviť pôvodný pokojný stav. 

3. Predžalobná výzva

Ak zásah obce situáciu nezlepší, potom je vhodné susedovi poslať predžalobnú výzvu a posledný krát ho vyzvať k tomu, aby zjednal nápravu a nezasahoval do Vašich práv určitým spôsobom. Podľa typu zásahu je vhodné mu dať napr. lehotu na nápravu. Ak ide o bezprostredný zásah, ktorý je možné odvrátiť okamžite, tak lehota logicky nie je ani potrebná. Je vhodné, ak pri spracúvaní výzvy oslovíte advokáta, pretože ten presne vie, ako by taká výzva mala vyzerať a na čo si dať pri jej formulácii pozor. 

4. Žaloba + (neodkladné opatrenie):

Ak zlyhá aj mimosúdna výzva a vylúčime možnosť, že sa zmierite s týmto konaním susedom, potom Vám neostane nič iné len podať žalobu – tzv. susedskú žalobu. Susedská žaloba je tzv. žaloba negatórna a musí byť spísaná správne. Od súdu nemôžete žiadať, aby susedovi prikázal urobiť to, či ono.

Súd má právo susedovi len zakázať to, aby do Vášho práva zasahoval Vami popísaným spôsobom. Ak to sused rešpektovať nebude, je možné sa tohto práva domáhať aj prostredníctvom exekútora, ktorý splnenie tejto povinnosti môže vymôcť v exekúcii (napr. ukladaním pokút).

Pokiaľ by konanie suseda bolo tak závažné, že jeho riešenie neznesie odklad, je možné prostredníctvom návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia požiadať súd, aby do 30 dní (predbežne) rozhodol o danom spore. Niekedy stačí, ak súd vydá neodkladné opatrenie a nie je potrebné ani podávať žalobu, pretože samotným nariadením neodkladného opatrenia sa vec právne vyrieši. Inokedy je žaloba naozaj nevyhnutná. Najmä ak je vo veci viacero dôkazov a sporných skutočností.

Samozrejme vyššie uvedený postup, resp. poradie nie je právne záväzne. Vždy závisí od konkrétnej situácie, ktoré kroky a v akom poradí využiť.

V rámci súdneho konania je potrebné upozorniť na to, že najväčším problémom je dokazovanie.

Najmä pri schválnostiach v bytových domoch, pri púšťaní hlasnej hudby a pod. Totiž takýto hluk treba nejako zaznamenať, ideálne certifikovaným meracím zariadením. Problém je, že subjekty, ktoré na to majú zariadenia a certifikát nie vždy môžu prísť na miesto v čase, keď je hudba práve nahlas. Často je problematickou aj nahrávka vyhotovená na telefón, a to z hľadiska ochrany osobnosti. V takom prípade je dobré, aby situáciu dosvedčili svedkovia a napr. aby ste napr. rádio pustené nahlas nahrali ako zvukovú alebo videonahrávku vo Vašom byte na mobilný telefón.

Susedské spory – verejnoprávna rovina

V rámci roviny verejného práva, kam zaraďujeme napr. trestné právo a správne právo, je možné susedské spory, riešiť rôznym spôsobom v závislosti od toho, o aký spor ide. Či o hádky susedov, hlasné púšťanie hudby, orezávanie stromov a pod.

Môže sa jednať napr. o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch:

Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.

V prípade orezávania stromov sa môže za istých okolností jednať o porušovanie povinností podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, kde sa za istých okolností vyžaduje súhlas na výrub dreviny a zároveň je možné orezávať stromy len vo vhodnú ročnú dobu.

Pokiaľ nadobudnete podozrenie, že konaním suseda mohla byť naplnená skutková podstata priestupku, prípadne porušený nejaký právny predpis v rámci správneho práva, je možné podať podnet na prešetrenie na príslušný okresný úrad.

Z hľadiska trestného práva, pokiaľ sa situácia v susedskom spore zhorší natoľko, že dôjde k naplneniu znakov skutkovej podstaty niektorého z trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona, potom by bolo možné takéto konanie riešiť aj v rámci trestného konania.

Nakoľko susedské spory majú rôznorodú podobu, môže sa v krajnom prípade jednať o rôzne druhy trestných činov. napr. poškodzovanie cudzej veci, ublíženie na zdraví, ohováranie atď.

V takom prípade je možné podať trestné oznámenie, ktoré príslušný orgán policajného zboru preverí a rozhodne, či začne trestné stíhanie, alebo nie.

V praxi je však riešenie susedského sporu v rámci trestného práva skôr výnimkou než pravidlom. Trestné právo je ultima ratio – posledná možnosť riešenia. Preto je susedský spor potrebné a vhodné prioritne skôr riešiť v rámci civilnej roviny, prípadne v rámci priestupkového konania, než v trestnom konaní. 

Optimálny a paušalizovaný postup neexistuje.

Vyššie je popísaný možný postup vo všeobecnosti. Vždy je potrebné každú jednu situáciu a susedský spor posudzovať individuálne. Niekedy stačí, aby advokát v mene klienta poslal susedovi výzvu – list a veci zlepšia. Niekedy je už potrebné podať aj podnet na okresný úrad a inokedy zase žalobu.

Preto je vhodné, ak sa o Vašom problém najskôr poradíte s profesionálnom, ktorý Vám odporúčí možný postup.

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

Máte problém so susedom?
Nedovoľte mu, aby si s Vami robil, čo sa mu zachce…
Kontaktujte ma a pozrieme sa na to… 
konzultácia s právnikom