Podmienky poskytovania právnych služieb na diaľku a poučenie o právach spotrebiteľa  a Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR)

 1. Advokát JUDr. Patrik Ozimanič, IČO: 54345511, sídlo: Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava , zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 8398, (ďalej len ako “Advokát”), poskytuje svoje právne služby aj na diaľku, a to prostredníctvom webstránky (www.ozilegal.sk), 
 2. Advokát sa v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) pri poskytovaní nižšie špecifikovaných služieb považujú za Predávajúceho, nakoľko pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania. Zároveň ju možno podľa Občianskeho zákonníka považovať za dodávateľa služieb.
 3. Klient sa pri poskytovaní nižšie uvedených služieb považuje za spotrebiteľa v prípade, ak je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V ďalšom texte bude spotrebiteľ označovaný len ako „Klient“.
 4. Ustanovenia týchto podmienok, týkajúce sa ochrany spotrebiteľa sa nevzťahujú na subjekty, ktoré nespĺňajú definíciu spotrebiteľa, teda na osoby, ktoré sú fyzickou osobou, alebo právnickou osobou a pri uzatváraní a plnení zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj ako „Klienti – podnikatelia“), najmä sa na nich nevzťahujú práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z.z.. Ostatné ustanovenia týchto podmienok, ktoré neupravujú práva spotrebiteľa, sa primerane použijú aj na Klientov – podnikateľov.
 5. Advoká je viazaný povinnosťou zachovávať mlčanlivosť, tzv. advokátskym tajomstvom. Aj napriek povinnosti zachovávať mlčanlivosť je však Advokát je zo zákona povinný prekaziť páchanie trestného činu a takisto povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti (pranie špinavých peňazí a financovania terorizmu). Povinnosť mlčanlivosti upravuje zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii (ďalej len ako „zákon o advokácii).https://www.slov-lex.sk/pravne predpisy/SK/ZZ/2003/586/20180525#paragraf-23. Okrem toho sme viazaní Etickým kódexom vydaným Slovenskou advokátskou komorou, ktorý môžete nájsť na tomto odkaze: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/zahranicne/organiz_a_zdruzenia/ccbe/kodex/_event/open.
 6. Tieto podmienky odoslaním požiadavky prostriedkom diaľkovej komunikácie zo strany Klienta stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí právnych služieb na diaľku
 7. Práva a povinnosti neupravené v týchto podmienkach sa spravujú príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z., č. 102/2014 Z.z., č. 586/2003 Z.z. a č. 40/1964 Z.z.

I.Charakter poskytovanej služby

 1. Advokát poskytuje právne služby rôzneho druhu tak, ako to predpokladá zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii, a síce:

–          zastupuje klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi,

–          obhajuje klientov v trestnom konaní,

–          poskytuje právne rady,

–          spisuje listiny o právnych úkonoch,

–          spracúva právne rozbory,

–          spravuje majetok klientov

–          poskytuje ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci,

 1. Advokát svoje právne služby, ak to ich povaha umožňuje, poskytuje aj prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (predovšetkým internetu), teda na diaľku (ďalej aj ako „právne služby na diaľku“), a to nasledovnými spôsobmi: a) vo forme poskytovania právnych služieb Klientov objednaných prostriedkami diaľkovej komunikácie napr. telefonicky, prostredníctvom stránky ozilegal.sk vrátane kanálov na sociálnych sieťach Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube a pod, ktoré Advokát prevádzkuje, b) vo forme spracovania analýz právneho problému alebo dokumentov na žiadosť Klientov, v elektronickej forme
 2. Vyššie uvedené služby sa poskytujú na základe zmluvy o poskytnutí právnych služieb, ktorá sa medzi Advokátom a klientom uzatvára na diaľku – cez internet (ďalej len ako „zmluva o poskytnutí právnych služieb na diaľku“), s využitím príslušného formulára na webovej stránke, ktorú Advokát prevádzkuje alebo inej obdobnej formy (napr. prostredníctvom správy alebo emailu). Vyplnením a odoslaním takéhoto formulára alebo správy sa Klient ešte k ničomu nezaväzuje. Potom, čo Advokát obdrží dopyt na poskytnutie právnej služby na diaľku od Klienta, navrhne Klientovi cenu, lehotu a podmienky poskytnutia právnej služby. Klient má právo rozhodnúť sa, či cenu, podmienky a lehotu poskytnutia právnej služby akceptuje, alebo nie.
 3. Zmluva o poskytnutí právnych služieb na diaľku sa považuje za uzavretú momentom odoslania záväznej objednávky právnej služby na diaľku zo strany Klienta („objednávky s povinnosťou platby“) potom, čo ho Advokát oboznámi s podmienkami, cenou a lehotou poskytnutia právnej služby na diaľku, o ktorú Klient prejavil záujem odoslaním dopytu.
 4. Vzhľadom na charakter poskytovaných služieb sa zmluva uzatvára na dobu určitú, a to do doby úplného poskytnutia právnej služby klientov, ktoré je špecifikované v čl.III.
 5. Z uzavretej zmluvy nevyplývajú pre Klienta, okrem povinnosti uhradiť dohodnutú cenu za poskytnutú službu, žiadne iné záväzky. Záväzok vyplývajúci zo zmluvy uzavretej na diaľku trvá do úplného poskytnutia služby Advokátom Klientovi.
 6. Pokiaľ Klient položí Advokátovi doplňujúce otázky, ktoré bezprostredne súvisia s odoslanou odpoveďou, analýzou alebo dokumentom, považuje sa odpoveď na tieto otázky za tzv. doplnkovú zmluvu.
 7. Advokát zodpovedaná za prípadné vady služby poskytnutej Klientovi, a to podľa ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.
 8. JUDr. Patrik Ozimanič, je ako advokát zmysle zákona o advokácii poistení pre prípad zodpovednosti za škodu pri výkone advokácie.
 1. Cena poskytovanej služby a lehota na jej poskytnutie
 1. Vzhľadom na povahu niektorých služieb poskytovaných Advokátom nemožno vždy cenu primerane určiť vopred. Dôvodom je najmä skutočnosť, že k prípadu každého Klienta, je potrebné pristupovať individuálne, pričom je potrebné zohľadniť všetky nástrahy a riziká, celkovú právnu situáciu a možnosti, ktoré má Klient k dispozícii.
 2. Advokát pri poskytovaní právnych služieb na diaľku uvedených v čl. I ods. 2 postupuje tak, že v prípade, ak Klient prejaví záujem o poskytnutie takejto služby, najskôr prípad posúdi, najmä z hľadiska časovej náročnosti a informuje Klienta o podmienkach, cene za takúto právnu službu a lehote, dokedy mu služba bude poskytnutá, ak na stránke www.ozilegal.sk nie je vyslovene určená cena. Klient sa následne môže rozhodnúť, či súhlasí s podmienkami poskytnutia služby, lehotou a navrhovanou cenou. Ak sa Klient rozhodne, že s cenou lehotou a podmienkami služby súhlasí, môže Advokát odoslať záväznú objednávku s povinnosťou platby. Po zaplatení dohodnutej ceny za poskytovanú službu (jej pripísaní na bankový účet), pristúpi Advokát k poskytnutiu objednanej právnej služby na diaľku.
 3. Za odoslanie dopytu na poskytnutie právnej služby na diaľku (napr. odoslaním otázky, správy, emailu) sa Klient ešte k ničomu nezaväzuje. Odoslanie dopytu na možnosti poskytnutia právnej služby na diaľku nie je spoplatnené.
 4. Cena dohodnutá s Klientom podľa čl. II ods. 2 je konečná a od Klienta nebudú v súvislosti s poskytnutím služby (t.j. poskytnutím odpovede na otázku, vypracovaním analýzy, spripomienkovaním dokumentu) po zaplatení tej ktorej služby, vyžadované žiadne ďalšie poplatky. Tým však nie vylúčené poskytnutie inej alebo novej právnej služby na základe osobitnej dohody s Klientom (napr. v prípade ak Klient prejaví záujem o zastupovanie v súdnom konaní, prípadne ak požiadavka klienta a v súvislosti s poskytovanou službou presahuje dohodnutý rozsah poskytnutej služby a pod.) Takáto služba by podliehala ďalšiemu spoplatneniu na základe osobitnej dohody s Klientom.

III. Dodanie služby

 1. Právna služba špecifikovaná v čl. I ods. 2 písm. a) sa považuje za úplne poskytnutú momentom odoslania elektronickej správy Klientovi, uskutočnením telefonického hovoru alebo videohovoru s Klientom. V prípade, ak je predmetom služby vyhotovenie alebo kontrola, či spripomienkovanie dokumentu, je služba poskytnutá momentom jeho zaslania v elektronickej forme klientovi (vo formáte Word alebo PDF)
 2. Platobné podmienky
 3. Za poskytnutie právnych služieb špecifikovaných v čl. I ods. 2 môže Klient zaplatiť prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu na účet poskytnutý Advokátom
 4. Cena za poskytnutie služby je po odoslaní záväznej objednávky (“objednávka s povinnosťou platby”) splatná do 3 dní od odoslania záväznej objednávky.
 5. Transakcia je spracúvaná po dohode s Klientom o výške ceny v mene Euro.
 6. V prípade, ak sa JUDr.Patrik Ozimanič stane platiteľom DPH je konečná cena za služby uvádzaná s DPH. Sadzba DPH je vo výške 20 %. Toho času JUDr. Patrik Ozimanič, nie je platiteľom DPH, a preto sa cena poskytovanej služby o DPH nezvyšuje.
 7. Klientovi nebudú za využitie vyššie špecifikovaných spôsobov platby zo strany Advokáta účtované žiadne poplatky.
 1. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
 1. Klient má ako spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, iba v prípade ak je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy na nákup služieb (ďalej len „zmluva“) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je v prípade zmluvy o poskytovaní služieb 14 dní a začína plynúť uzavretím zmluvy. Ak Klient, ako spotrebiteľ súhlasí s tým, aby sa s poskytovaním služby podľa zmluvy začalo pred uplynutím tejto lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. To isté platí aj v prípade, ak Klient, ak spotrebiteľ výslovne požiada Advokáta ako predávajúceho, aby s poskytnutím služby začal pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. V prípadoch podľa čl. V ods. 2 nemá Klient na odstúpenie od zmluvy. Odstúpiť od zmluvy môže v prípade podľa V ods. 2 Klient len do momentu úplného poskytnutia služby.
 4. Ak nejde o prípad podľa čl. V ods. 2 má Klient právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.
 5. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese JUDr. Patrik Ozimanič, advokáta, Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, e-mail: advokat@ozilegal.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 6. Dôsledky odstúpenia od zmluvy: Po odstúpení od zmluvy Vám Advokát vráti platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, teda odmenu za poskytnutie dohodnutej služby. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Advokát obdrží Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.. Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy a Advokát začala pracovať na odpovedi, prípadne analýze, máte povinnosť uhradiť jej cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste Advokát oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.
 7. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
 8. Alternatívne riešenie sporu, je spôsob riešenia sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou (ďalej len „spor“) subjektom alternatívneho riešenia sporov.
 9. Ako spotrebiteľ má Klient právo využiť nižšie uvedené prostriedky alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.
 10. Presný postup pri alternatívnom riešení spotrebiteľského sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva SR a môžete ho nájsť na tomto odkaze: http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 11. Platforma Riešenie sporov online (RSO) predstavuje jednotný bod, kde spotrebitelia a obchodníci z EÚ môžu urovnávať spory pri domácich i cezhraničných nákupoch cez internet, a to vďaka tomu, že sú na ňu pripojené vnútroštátne orgány alternatívneho riešenia sporov (ARS), ktoré vymenovali členské štáty na základe kritérií kvality a oznámili ich Komisii. Platformu RSO môžete nájsť na tomto odkaze https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

VII. Poučenie o spôsobe a podmienkach reklamácie

 1. Klient má právo službu poskytnutú Advokátom reklamovať.
 2. Klient môže reklamáciu uplatniť spôsobom uvedeným v čl. VIII. s využitím Reklamačného formulára.
 3. Ak sa Klient rozhodne reklamovať službu poskytnutú Advokátom môže tak urobiť zaslaním jednoznačne formulovaného prejavu vôle, z ktorého bude zrejmé, že chce službu reklamovať. V reklamácii je potrebné uviesť predmet služby a jej stručný opis, prípadne dátum objednania (pre ľahšiu špecifikáciu). Zároveň je potrebné, aby Klient podrobne špecifikoval z akého dôvodu uplatňuje reklamáciu a rovnako aj aké právo vyplývajúce z § 622 alebo § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje.
 4. Na základe rozhodnutia Klienta ktoré z týchto práv uplatňuje, je Advokát povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od zmluvy odstúpiť.
 5. O vybavení reklamácie bude Klient informovaný buď poštou alebo e-mailom.
 6. Bližšie práva vyplývajúce z reklamácie môžete nájsť na tomto odkaze https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20160201#paragraf-18

VIII.   Vybavovanie podnetov, sťažností, reklamácií a odstúpení od zmluvy

 1. Vaše otázky, podnety, sťažnosti, reklamácie, ako aj právo na odstúpenie od zmluvy môžete realizovať buď elektronicky na adrese: advokat@ozilegal.sk alebo poštou zaslanou na adresu JUDr. Patrik Ozimanič, Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava. Vyššie uvedené podnety, sťažnosti, reklamácie, prípadne odstúpenia od zmluvy budú vybavené v zákonom stanovených lehotách, resp. v najkratšom možnom čase.
 2. Vaše otázky, podnety, sťažnosti, reklamácie, ako aj právo na odstúpenie od zmluvy bude vybavovať advokát, resp. advokátom poverený zamestnanec.
 1. Orgány dozoru

Orgánmi dozoru pri poskytovaní služieb Advokát sú Slovenská advokátska komora (https://www.sak.sk) a Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk).

 1. Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime najmä všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18), ako aj ďalšími predpismi. Advokát dodržiava Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S podmienkami ochrany osobných údajov sa môžete bližšie oboznámiť nižšie:

Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR)

Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvam pri poskytovaní právnych služieb Vaše osobné údaje. Právne služby poskytujem ako samostatný advokát JUDr. Patrik Ozimanič, IČO: 54345511, sídlo: Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 8398, (ďalej len ako “Advokát”). Advokát pri poskytovaní právnych služieb spracúva osobné údaje a pre účely predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov sa považuje za prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov sa Advokát riadi najmä všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18), ako aj ďalšími predpismi. Advokát sodržiava Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby  Advokát mohol:

 • poskytovať právne služby klientom a vykonávať advokátske povolanie;
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy svoje, svojich klientov a iných osôb.

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov Advokát spracúva osobné údaje?

Účel

Právny základ

Súvisiace predpisy

Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb)

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvných povinností podľa čl. 6 písm. b) GDPR a tiež ochrana životne dôležitých záujmov klienta podľa čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR prípadne aj preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Občiansky a Obchodný zákonník

Poskytovanie iných ako právnych služieb (napríklad v prípade registrácie Partnera verejného sektora, podnájmu nebytových priestorov atď.)

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákon o partneroch verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených

Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

GDPR, Občiansky a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch

Personalistika a mzdy

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákonník práce, Zákon o advokácií a ďalšie predpisy v oblasti pracovného práva vrátane zákona o sociálnom poistení, zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

Komu Advokát sprístupňuje Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb Advokát sprístupňuje len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. zamestnancom, osobám, ktoré povereným vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, účtovným a daňovým poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory Advokát vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď má Advokát z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci[2], je povinná prekaziť páchanie trestného činu a takisto povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti (pranie špinavých peňazí a financovania terorizmu).

V určitých prípadoch môže dôjsť k zverejneniu osobných údajov klientov, resp. iných fyzických osôb. Ide o prípady katastrálneho konania, konania o zápise do obchodného registra, konania o zápise záložného práva do Notárskeho centrálneho registra záložných práv, konania o zápise práv v registroch vedených Úradom Priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, a pod. Vždy sa tak však koná na základe osobitného predpisu, a v rámci poskytovania právnych služieb.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) Advokát nezamýšľa.

Advokát nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Ako dlho Advokát uchováva Vaše osobné údaje?

Osobné údaje Advokát uchováva najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa Advokát riadi odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;
 • Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské predpisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú doby uchovávania osobných údajov resp. bránia Advokátovi v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;
 • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ako o Vás Advokát získava osobné údaje?

Ak ste klient Advokáta, Vaše osobné údaje najčastejšie Advokát získava  priamo od Vás. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na schopnosť Advokát poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o klientoch môže Advokát  získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste klient Advokáta, Vaše osobné údaje najčastejšie získava Advokát od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, získavaním dôkazov v prospech klienta, výpisom z verejných registrov, nahliadaním do administratívnych, súdnych alebo iných spisov a/alebo registrov vedených orgánmi verejnej moci a pod. V takom prípade o Vás môže Advokát osobné údaje získavať bez Vášho informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás Advokát spracúva osobné údaje výlučne na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, prípadne, ak by sme spracovávali osobné údaje na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ako klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj ich opravu. Ak Advokát spracúva osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient, ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracovaniu podľa čl. 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu naše zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť s poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii.

Práva klienta

ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním právnej služby výkonom advokácie

Klient má právo

Klient nemá právo

·     na prístup k osobným údajom a informáciám podľa čl. 15 GDPR

·     na opravu Vašich osobných údajov (čl. 16 GDPR);

podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov podľa čl. 99 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, alebo podať sťažnosť na Slovenskej advokátskej komore

·     na obmedzenie spracúvania (čl. 18 ods. 2 GDPR);

·     na vymazanie a zabudnutie (čl. 17 ods. 3 písm. b), d) a e) GDPR);

·     na prenosnosť (čl. 20 ods. 1 GDPR, § 18 ods. 8 Zákona o advokácii)

·     právo odvolať súhlas, keďže Vaše osobné údaje nie sú spracúvané na základe Vášho súhlasu ale na inom právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a prípadne aj d) GDPR;

·     namietať (čl. 21 GDPR).

Práva inej osoby ako klienta

ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním právnej služby výkonom advokácie

 

Ak nie ste našim klientom (napr. ste protistrana nášho klienta) a Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s poskytovaním právnej služby klientovi výkonom advokácie, podľa ustanovenia § 18 ods. 8 zákona o advokácii výslovne nie sme povinní poskytnúť Vám informácie o spracúvaní osobných údajov, ani Vám umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa ustanovení GDPR v prípade, ak sa tieto informácie týkajú výkonu advokácie, na ktorý sa vzťahuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa zákona o advokácii.

Osoba má právo

Osoba nemá právo

·     na opravu vašich osobných údajov (čl. 16 GDPR);

·     podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov podľa čl. 99 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, alebo podať sťažnosť na Slovenskej advokátskej komore.

·     na informáciu o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 15 GDPR;

·     na prístup k osobným údajom a informáciám podľa čl. 15 GDPR (čl. 18 ods. 8 Zákona o advokácii);

·     na obmedzenie spracúvania (čl. 18 ods. 2 GDPR);

·     na vymazanie a zabudnutie (čl. 17 ods. 3 písm. b) a e) GDPR);

·     na prenosnosť (čl. 20 ods. 1 GDPR)

·     právo odvolať súhlas, keďže Vaše osobné údaje nie sú spracúvané na základe Vášho súhlasu;

·     namietať (čl. 21 GDPR).

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

Aké oprávnené záujmy sleduje Advokát pri spracúvaní osobných údajov?

Advokát poskytuje klientom právne služby, prostredníctvom ktorých si klienti uplatňujú rôzne právne nároky a chránia si svoje oprávnené záujmy. Ako Advokát v rámci poskytovania právnych služieb sleduje oprávnené záujmy našich klientov, zároveň však, ako má  postavenie prevádzkovateľa podľa definície GDPR a nespracúva osobné údaje klienta alebo iných fyzických osôb výlučne na základe jeho poverenia a pokynov ako sprostredkovateľ podľa definície GDPR. Máme teda svoje samostatné, neodvodené právo spracúvať osobné údaje na účely výkonu advokácie, a to vrátane citlivých údajov (čl. 9 GDPR), a údajov o uznaní viny za trestné činy a priestupky (čl. 10 GDPR), ako aj osobných údajov o tretích osobách, a to aj bez ich súhlasu (§ 18 ods. 6 a 7 Zákona o advokácii).

V rámci poskytovania právnych služieb a výkonu advokácie máme aj Advokát, oprávnené záujmy, napr. záujem chrániť si majetok, a môžu jej vzniknúť právne nároky voči rôznym fyzickým osobám, napr. z titulu neplnenia zmluvy, vzniku škody atď. V takomto prípade by mohla aj Advokát spracúvať osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Advokát si dovoľuje  uviesť, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napríklad daňovými predpismi) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Ak je potrebné uzatvoriť zmluvu, napr. zmluvu o poskytovaní právnych služieb, dotknutá osoba poskytne Advokátovi jej osobné údaje, ktoré musí následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť Advokátovi jej osobné údaje pri uzatvorení zmluvy s Advokátom. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byť uzatvorená.

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre užívateľské zlepšovanie. Webová stránka (www.ozilegal.sk používa súbory cookies na účely  zapamätania predvolieb prehľadávania (napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, a pod.) Uvedené umožňuje jednoduchšie prechádzanie stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Používaním súborov cookies, nedochádza k porušovaniu GDPR. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Napríklad v prípade webového prehliadača Google Chrome môžete toto nastavenie nájsť na tomto odkaze: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods.5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Informácie, ktoré je Advokát povinný vzhľadom na spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si Advokát  vyhradzuje možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dá Advokát  do pozornosti napr. všeobecným oznámením na webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na advokat@ozilegal.sk alebo poštou na adresu nášho sídla Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava.

S úctou

V Bratislave dňa 1.2.2023

 

JUDr.Patrik Ozimanič, advokát

[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

[2] Ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu JUDr. Patrik Ozimanič, IČO: 54345511, sídlo: Dúbravská  cesta 2, 841 04 Bratislava, advokat@ozilegal.sk,

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o poskytnutí tejto služby :

……………………………………………………………………………………………………………………………

– Dátum objednania/dátum prijatia*………………………………………………………………………….

– Meno a priezvisko Klienta (ov)………………………………………………………..

– Adresa Klienta(ov)………………………………………………………………………..

– Podpis Klienta(ov) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

…………………………..

Dátum …………………………..

______________________

* Nehodiace sa prečiarknite.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Predmet poskytnutej služby:         

Meno a priezvisko Klienta:

Adresa Klienta:       

Názov služby:          

Cena služby:

Dátum objednania služby: 

Dátum dodania služby:      

 

Podrobný popis vady:

 

 

 

Požiadavky Klienta:

                                                                                

Dátum:

 

Podpis:

(nevyžaduje sa pri odoslaní mailom