Dokedy musí e-shop vrátiť peniaze?

eshop, vrátenie peňazí do 14 dní, spotrebiteľ, zmluva na diaľku

Dokedy musí e-shop vrátiť peniaze spotrebiteľovi ?

Na to, aby vznikla e-shopu povinnosť vrátiť peniaze, musí najskôr spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy. 

Ak si spotrebiteľ objedná tovar v e-shope, vzťahuje sa na tento právny vzťah režim zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Právo na odstúpenie od zmluvy upravuje § 7 tohto zákona platí:

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
a)prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b)uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c)uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Pri niektorých zmluvách nemožno od zmluvy odstúpiť.

Tieto situácie upravuje § 7 ods. 6 tohto zákona.

Ak spotrebiteľ riadne odstúpi od zmluvy, zmluva zaniká

Paragraf 9 zákona č. 102/2014 upravuje postup predávajúceho pri odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa.

Podľa § 9 ods. 1 “

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

Zákon však pozná aj malú výnimku. Podľa § 9 ods. 5 zákona:

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Čiže pokiaľ spotrebiteľ odstupuje od zmluvy uzavretej na diaľku, predmetom ktorej bol tovar, je potrebné toto odstúpenie urobiť v listinnej podobe, prípadne v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. v podobe emailu). Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže, no nemusí využiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Eshop od neho nemôže vyžadovať, aby tento formulár pre odstúpenie využil. Je však vhodné ho použiť. 

Odstúpenie je účinné momentom doručenia druhej zmluvnej strane – predávajúcemu (eshopu). Následne existujú 2 možnost, pokiaľ ide o vrátenie tovaru.

Podľa § 10 ods. 1 zákona Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ pošle tovar rovno s odstúpením od zmluvy.

V takom prípade je § 9 ods. 5 bezpredmetný, pretože tovar predávajúci obdrží rovno s odstúpením od zmluvy, a preto platbu musí vrátiť do 14 dní od obdržania odstúpenia.

Spotrebiteľ pošle tovar dodatočne (až po odstúpení od zmluvy).

Zákon nehovorí o tom, že spotrebiteľ musí v lehote 14 dní tovar eshopu aj doručiť. Stačí ho preukázateľne zaslať. Z toho vyplýva, že pokiaľ spotrebiteľ preukázateľne odstúpil od zmluvy a trovar aj preukázateľne zaslal späť eshopu (mal by to vedieť preukázať) a zásielka sa napr. stratí, eshop je aj tak povinný vrátiť peniaze v zákonom uvedenej lehote.

Zhrnutie

Samozrejme sporným môže ostať to, čo bolo v zásielke, a teda či spotrebiteľ skutočne odoslal daný tovar a nie niečo iné. Nie je tak vylúčené, že vznikne súdny spor, kde by sa preukazovalo, či spotrebiteľ splnil svoje povinnosti a odoslal skutočne tovar, od ktorého odstupuje od zmluvy. 
 
JUDr. Patrik Ozimanič, advokát
Máte problém s e-shopom?
Kontaktujte ma 
konzultácia s právnikom